XIV Sesja Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

Tradycyjnie w ostatni czwartek miesiąca (28 listopada), w sali konferencyjnej Nakielskiego Ośrodka Kultury, odbyła się Sesja Rady Miejskiej.

Przed rozpoczęciem obrad wystąpiły Maria Kaczmarek i Izabela Dyks z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Wiceprezes Izabela Dysk przedstawiła program działania towarzystwa. Spotkanie było okazją do podziękowań dla radnych za zainteresowanie i udzieloną pomoc. Najbardziej zasłużonym wręczono pamiątkowe Medale Przyjaciół Dzieci. Wyróżnienie otrzymali: burmistrz Sławomir Napierała, zastępca burmistrza Krzysztof Błoński, przewodniczący rady Paweł Wiśniewski i radny Jan Światłowski. Taki sam medal został wręczony Gminie Nakło jako instytucji czynnie wspomagającej działalność TPD podczas niedawno obchodzonego jubileuszu

Listopadowa sesja obfitowała w rekordową ilość uchwał, Wśród n ich był zestaw projektów uchwał dotyczący podatków. Były to trudne decyzje. Nikt nie lubi podatków, a tym bardziej ich podwyższania. Jednak podwyżki te wynikają ze zmian w funkcjonowaniu samorządów oraz rosnących cen na rynku; narzucone są także pewne wytyczne ustawowe, do których gmina musi się dostosować – puentował w wywiadzie udzielonym dla Radia Nakło przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Wiśniewski.

Pierwszą z podwyżek jest obarczony podatek od środków transportu. Nie jest ona znacząca – wyniesie około 4,5%; i tak np. dla pojazdów ciężarowych o masie od 3,5 do 5,5 tony jest to wzrost o 12 zł (z 480 zł na 492 zł), a dla pojazdów o tonażu 5,5-9  – o około 20 zł.

Dokonano zmiany uchwały regulującej odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym, która wynika ze zmian prawnych w ustawie o pomocy społecznej i ochronie zdrowia psychicznego. Wzrasta opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne. Zaplanowano wzrost stawki z 13 zł na 18 zł za godzinę. Należy jednak podkreślić, że uchwała zezwala na zwolnienie w części lub w całości z tej opłaty w uzasadnionych przypadkach.

Wprowadza się odpłatność za korzystanie z Dziennego Domu Pobytu „Senior +”.  Do tej pory placówka była prowadzona w ramach projektu, stąd podopieczni byli zwolnieni z tej opłaty. W uchwale jest także zapis, który umożliwia obniżenie stawki w przypadku pozyskania dotacji, środków zewnętrznych i środków własnych. Z opłat zwolnione są osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego.

Drastycznie wzrastają ceny usług związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych – odbiorem, ładunkiem, przekazywaniem odpadów do punktów, odzyskiem i utylizacją. System ten musi się bilansować, a po jego przeanalizowaniu wiadomym jest, że nie uda się zachować dotychczasowych stawek za wywóz śmieci. Podwyżka wyniesie odpowiednio o 1,50 zł dla zbiórki selektywnej (z 16,50 na 18 zł), o 0,75 zł (z 8,25 na 9 zł) od piątej i każdej następnej osoby zamieszkującej daną posesję,  a także o 3 zł dla odpadów zmieszanych  (z 33 na 36 zł) za osobę.

Ostatnią z dzisiejszych podwyżek dotyczyły zmiany stawek w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Nakło nad Notecią. Radni zatwierdzili proponowane stawki w wysokości:

  • za pierwsze pół godziny 1,50 zł
  • za pierwszą godzinę 3 zł
  • za drugą godzinę 3,60 zł
  • za trzecią godzinę 4,30 zł
  • za każdą następną godzinę 3.00 zł

Miesięczny abonament mieszkańca/zatrudnionego wyniesie 50 zł, a opłata abonamentowa dla całej strefy – 125 zł. Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu w strefie płatnego parkowania pobiera się opłatę w wysokości 75 zł lub jeśli opłata nastąpi w dniu zawiadomienia albo następnym dniu – 25 zł. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały, wprowadza się zmiany opłat z powodu braku pożądanej rotacji w strefie.  Dodatkowo wielu kierowców nie dokonuje opłat, podwyższenie stawki dodatkowej pozwoli skuteczniej dyscyplinować kierowców uchylających się od konieczności dokonywania opłat.

W dalszej części sesji radni wysłuchali sprawozdań z działalności jednostek kulturalnych działających na terenie gminy: Nakielskiego Ośrodka Kultury, Muzeum Ziemi Krajeńskiej oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Na zakończenie nie zabrakło wolnych głosów i wniosków. Na zadane przez radnych pytania odpowiadał  zastępca burmistrza Piotr Kalamon.

Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią