XLVII sesja Rady Powiatu Nakielskiego za nami

Dzisiaj, 23 listopada 2022 roku w salce konferencyjnej Przystani Powiat Nakielski odbyła się XLVII sesja Rady Powiatu nakielskiego, której przewodniczył Zbigniew Sabaciński. Na wniosek Zarządu Powiatu Nakielskiego do porządku obrad wprowadzono trzy projekty uchwał ws. zmieniającej uchwałę ws. wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego; wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu nakielskiego; zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Nakielskiego Nr XLIII/305/2022 z dnia 9 sierpnia 2022 roku ws. wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Nakielski zabudowanej nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią. Na wniosek przewodniczącego rady porządek zwiększono o rozpatrzenie wniosku Banku Spółdzielczego w Koronowie o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.

Sprawozdanie z realizacji uchwał rady Powiatu Nakielskiego i Zarządu Powiatu Nakielskiego oraz sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Nakielskiego w okresie międzysesyjnym przedstawił starosta nakielski Tadeusz Sobol. Radni zapoznali się z informacją o pozyskiwaniu środków zewnętrznych przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne Powiatu Nakielskiego w roku 2022 oraz informacją o efektach udziału Powiatu Nakielskiego w korporacjach i stowarzyszeniach samorządowych. Podjęto uchwały w sprawie:

– Programu Współpracy Powiatu Nakielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023;

– zmieniającą uchwałę Nr XL/281/2022 rady Powiatu Nakielskiego z dnia 30 marca 2022 roku ws. podziału środków z Państwowego funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Nakielskiego na rok 2022;

– zmieniającą uchwałę ws. regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia na godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród,

– zmieniającą uchwałę ws. uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2022.

Przegłosowano, również uchwały wprowadzone do porządku obrad, w tym wyrażono zgodę na rozwiązania stosunku pracy z radnym.

tekst i zdjęcia: Dariusz Wojciechowski

Kopiowanie, przetwarzanie, powielanie w całości lub w części treści opisu, zdjęć oraz wszelkich elementów graficznych a także przechowywanie w systemach wyszukiwania, umieszczanie na innych stronach www, przekazywanie, przesyłanie czy udostępnianie innym osobom wyżej wymienionych elementów bez zgody właściciela i autora jest zabronione. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).