XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Łobżenicy

Wczoraj, 28 listopada 2022 roku odbyła się XLVIII sesja Rady Miejskiej w Łobżenicy, której przewodniczył Antoni Kapeja. Po sprawach proceduralnych sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym złożył Piotr Łosoś burmistrz Łobżenicy. Następnie przewodniczący rady złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Radni zapoznali się z planem zimowego utrzymania dróg w 2023 roku oraz informacjami dotyczącymi: działań proekologicznych na terenie miasta, usuwania azbestu w Gminie Łobżenica. Przyjęto sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zabytkami Gminy Łobżenica za lata 2020-2021. W dalszej części obrad przyjęto obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnianych w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łobżenica oraz obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Łobżenica. Radni podjęli uchwały w sprawie:

– ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.

– przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Łobżenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

– określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łobżenica.

– zmieniającej Uchwałę Nr XLIII/386/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/291/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łobżenica w latach 2021-2026.

  • „Aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łobżenica”.

– „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Łobżenica na lata 2022- 2037”.

  • ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości oraz wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.

– rozpatrzenia petycji.

  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łobżenica na lata 2022-2034.

– zmian uchwały budżetowej Gminy Łobżenica na 2022 rok.

Jagoda Głąbicka-Kubik UM w Łobżenicy