XV sesja Rady Miejskiej w Szubinie za nami. Budżet na 2020 rok uchwalony

W poniedziałek 30 grudnia 2019 roku w Szubińskim Domu Kultury przy ul. Kcyńskiej 13 w Szubinie odbyła się XV sesja Rady Miejskiej w Szubinie. Obrady poprowadziła Pani Anna Kijowska – Przewodnicząca Rady. Przewodnicząca ostatni raz w tym roku przywitała wszystkich radnych, dyrektorów wydziałów i przybyłych gości. W dalszej części sesji Rady Miejskiej Przewodnicząca Rady przedstawiła informację o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych. Następnie Pan Mariusz Piotrkowski – Burmistrza Szubina przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej w okresie od 27 listopada 2019 r. do 29 grudnia 2019 r.

Następnie radni podjęli uchwały:

 1. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szubin;
 2. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2020 rok;
 3. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Szubinie na 2020 rok;
 4. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie na 2020 rok;
 5. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Szubinie na 2020 rok;
 6. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Szubinie na 2020 rok;
 7. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Szubina;
 8. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnych kwot dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2020 roku;
 9. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Szubin na rok 2020;
 10. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Szubin na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu;
 11. zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin;
 12. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2019.

W wolnych głosach Przewodniczący Rady Seniorów i członkini Rady Sołeckiej Sołectwa Retkowo wypowiedzieli się kolejno w temacie likwidacji nocnej i świątecznej pomocy medycznej w Szubinie oraz termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Retkowie.

Na zakończenie sesji Przewodnicząca obrad i Burmistrz Szubina złożyli życzenia noworoczne wszystkim mieszkańcom gminy Szubin.

Aleksandra Łuczak – UM w Szubinie