XX Sesja Rady Miejskiej w Mroczy odbyła się zdalnie

Pandemia koronawirusa SARS- CoV-2 spowodowała, że XX Sesja Rady Miejskiej została przełożona na termin późniejszy. Odbyła się ona miesiąc później niż początkowo zakładano i w nieco zmienionej formule. 24 kwietnia 2020 roku o godzinie 10.00 zjawili się tylko Przewodniczący Rady Miejskiej – Jarosław Odrobiński, Wiceprzewodniczący – Jarosław Okonek, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza – Waldemar Chudzik oraz Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego – Natalia Zmudzińska. Pozostali Radni uczestniczyli w sesji zdalnie, łącząc się drogą internetową.

Po standardowych punktach obrad, takich jak stwierdzenie kworum, zatwierdzenie porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji radni przeszli do głosowania nad uchwałami w sprawach:
1) dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2038,
2) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2020 rok,
3) w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020 – 2023 na terenie Miasta i Gminy Mrocza” ,
4) w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności, związany ze skutkami epidemii COVID-19,
5) w sprawie przedłużenia terminów płatności czynszu za dzierżawę i wynajem pomieszczeń, lokali oraz nieruchomości gruntowych stanowiących zasób Gminy Mrocza, przedsiębiorcom, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności, związany ze skutkami epidemii COVID-19,
6) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Miasta i Gminy Mrocza na rok 2020”,
7) wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Mrocza,
8) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Mrocza od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości gruntowej,
9) zmiany uchwały Nr XIX/158/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte. Następnie nadszedł czas na wolne glosy i wnioski. Pytania zadawać mogli także sołtysi, którzy wysyłali je na przygotowany numer telefonu.

Ewelina Musiał: UMiG Mrocza