Zapraszamy na „III CROSS CICHOCIEMNYCH im. Bernarda Bzdawki” w dn. 1.10.2022r. do Kowalewka

Termin biegu „III CROSS CICHOCIEMNYCH im. Bernarda Bzdawki” coraz bliżej. Serdecznie zapraszamy do zapisów i udziału. Najważniejsze informacje – regulamin „III CROSS CICHOCIEMNYCH im. Bernarda Bzdawki”

I Cel:

1) Upamiętnienie postaci ppor. Bernarda Bzdawki i cichociemnych żołnierzy Armii

Krajowej

2) Promocja aktywnego trybu życia

3) Integracja środowiska biegowego

4) Promocja Powiatu Nakielskiego

II Organizatorzy:

1) Stowarzyszenie Sportowe „TRAWERS TEAM NAKŁO”

2) Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi

Polskiemu

3) OSP Jednostka Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku.

III Termin i miejsce:

01.10.2022 (sobota)

Półmaraton- godz. 11:00

Bieg 12 km- godz. 11:00

Kowalewko (strzelnica OSP Jednostki Ratownictwa Specjalnego) gm. Kcynia

IV Biuro zawodów, baza, parkingi:

1) Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie strzelnicy OSP Jednostki

Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku.

2) Organizator nie zapewnia szatni i depozytu.

3) Parking bezpłatny dostępny będzie przy biurze zawodów, a także na pasie

startowym przy strzelnicy (ok 50 m od startu/mety).

Na terenie biura zawodów i w okolicach strefy startu/mety obowiązywać będą

zasady aktualnych obostrzeń pandemicznych. Przed wejściem do biura zawodów i do

strefy startu zawodnik jest zobowiązany zdezynfekować dłonie. Płyn do dezynfekcji

zapewnia organizator.

V Trasa:

Trasa biegu na 12 km i półmaratonu prowadzona będzie drogami i ścieżkami leśnymi

(drogi utwardzone i nieutwardzone). Organizator opublikuje mapę trasy najpóźniej dwa dni

przed biegiem.

VI Limit czasowy:

Bieg 12 km: 2 godziny

Półmaraton: 3,5 godziny

Po tym czasie zawodnicy będący na trasie przestają być uczestnikami biegu. Zawodnik, który decyduje się na zejście z trasy (rezygnacja w trakcie zawodów) zobowiązany jest poinformować o tym fakcie organizatora zawodów. Zaleca się zabranie ze sobą telefonu i zapisanie numeru do organizatora.

VII Klasyfikacja:

Na zawodach będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu za pomocą chipów zamontowanych na numerach startowych.

Klasyfikacja prowadzona będzie na podstawie czasu netto

Bieg 12km:

Trzy pierwsze kobiety – puchary lub statuetki.

Trzech pierwszych mężczyzn – puchary lub statuetki.

Kategoria służb mundurowych: miejsca 1-3 puchary lub statuetki.

Półmaraton:

Trzy pierwsze kobiety- puchary lub statuetki.

Trzech pierwszych mężczyzn- puchary lub statuetki.

Nagroda specjalna dla najliczniejszej drużyny z obu dystansów- puchar lub statuetka.

Każdy zawodnik z obu dystansów, który ukończy bieg w wymaganym limicie otrzyma

pamiątkowy medal.

VIII Opłaty:

Bieg 12 km: 40 zł do wyczerpania limitu miejsc lub do 12.09.2022 przy zapisach internetowych z pełnym pakietem startowym.

W przypadku wolnych miejsc w dniu biegu w biurze zawodów 50 zł bez gwarancji pełnego pakietu startowego.

Półmaraton: 50 zł do wyczerpania limitu miejsc lub do 12.09.2022 przy zapisach internetowych z pełnym pakietem startowym.

UWAGA: W dniu biegu (nawet w przypadku wolnych miejsc) nie będzie możliwości zapisania się na dystans półmaratoński w biurze zawodów.

W ramach startu w biegu organizator zapewnia:

1) wodę, izotonik i ciepłą herbatę na mecie

2) ciepły posiłek

3) słodki poczęstunek

4) numer startowy z chipem

5) pamiątkowy upominek

6) pamiątkowy medal na mecie

7) opiekę medyczną

8) inne świadczenia w zależności od pozyskania sponsorów

Bufet na trasie w okolicach 10,5 km

1) wodę

2) izotonik

3) ciepłą herbatę

IX Zapisy:

Organizator gwarantuje pełen pakiet startowy przy zapisach do 12.09.2022.

X Limit:

100 osób dla obu dystansów łącznie

XI Uczestnictwo:

Ze względu na obowiązujące aktualnie obostrzenia odnoście zachowania odpowiednich odległości społecznych organizator przewiduje następujące warianty startów w biegu:

1) Start wspólny, gdzie w strefie startu wszyscy uczestnicy startują z zasłoniętym nosem i ustami.

2) Start indywidualny, gdzie zawodnicy ustawiają się w odpowiedniej odległości i startują w 10 sekundowych odstępach.

W przypadku gdy obostrzenia związane z pandemią zostaną zaostrzone organizator dopuszcza możliwość startu w mniejszych grupach w 15 minutowych odstępach.

W celu weryfikacji każda osoba zapisana na bieg zobowiązana jest do wypełnienia w biurze zawodów karty startowej od 9:00 do 10:30 (dla dwóch dystansów) po tym terminie osoby , które nie podpiszą karty startowej oraz oświadczenia o stanie zdrowia bezwzględnie zostaną skreślone z listy startowej bez możliwości zwrotu opłaty startowej, a ich miejsca będą do dyspozycji organizatora.

Do startu zostaną dopuszczone osoby, które w dniu biegu mają ukończone 18 lat oraz zostały zweryfikowane w biurze zawodów.

Każda osoba startuje w biegu wyłącznie na swoją odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko;

wszyscy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych w tym śmierci, a także szkód i strat o charakterze materialnym.

Zakazuje się uczestnictwa w biegu osobom nie posiadającym numeru startowego.

Dozwolony jest udział zawodników z dzieckiem w wózku. Dziecko nie jest uczestnikiem biegu i wyłączną odpowiedzialność za dziecko ponosi rodzic lub prawny opiekun.

Dozwolony jest start zawodników ze zwierzętami pod warunkiem ustawienia się w strefie startu za pozostałymi zawodnikami, tak aby nie utrudniać startu zawodnikom biorącym udział w rywalizacji.

Trasa będzie oznaczona biało-czerwoną taśmą ostrzegawczą i znakami ze strzałkami kierunkowymi.

Bieg poprowadzony będzie drogami leśnymi, również dostępnymi dla ruchu kołowego. Zawodnik zobowiązany jest do stosowania się do zasad ruchu drogowego i zachowania szczególnej ostrożności na trasie biegu.

Każda osoba biorąca udział w biegu musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym, zgodę tę potwierdza własnoręcznym podpisem na karcie startowej.

Każda osoba biorąca udział w biegu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jego przestrzegania co potwierdza własnoręcznym podpisem na karcie zgłoszeniowej.

Każda osoba biorąca udział w biegu powinna się ubezpieczyć we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia.

Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na publikację uczestnika oraz jego imienia i nazwiska w relacjach z biegu prezentowanych w mediach oraz wykorzystywanych w materiałach promocyjnych organizatora.

Zgłoszenie do biegu jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i jego akceptacją w pełnym jego brzmieniu.

XII Obowiązek informacyjny

Pozyskane dane osobowe uczestników biegu przetwarzane będą w celach „ III Crossu Cichociemnych im. Bernarda Bzdawki”. Podstawą prawną przetwarzania danych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO.

Administratorem danych osobowych uczestników jest Trawers Team Nakło. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnione przez Administratora danych podmioty oraz podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa.

Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia, do momentu zakończenia publikacji na stronach internetowych organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora, a następnie w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.

Uczestnik posiada prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

W każdej chwili uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody uczestnika przed jej wycofaniem.

XIII Postanowienia końcowe.

Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione.

Ostateczna interpretacja należy do organizatora.

Organizatorzy

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Stowarzyszenie Sportowe TRAWERS TEAM NAKŁO

OSP Jednostka Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku.

Zapisy

https://www.protimer.pl/bio/1002/iii-cross-cichociemnych-im-bernarda-bzdawki/register

Zapraszamy

www.jrs-kowalewko.pl