Zaproszenie rolników do wypełnienia ankiety

Zapraszamy rolników z terenu Gminy Nakło nad Notecią do wypełnienia ankiety nt. potrzeb w zakresie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Informujemy, że w miesiącu grudniu br. Gmina Nakło nad Notecią zamierza wystąpić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, celem pozyskania dotacji na dofinansowanie przedsięwzięć, związanych z realizacją programu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

W związku z powyższym mieszkańcy zainteresowani usunięciem zgromadzonych folii i innych odpadów z tworzyw sztucznych, pochodzących z działalności rolniczej, powinni złożyć do Urzędu Gminy Nakło nad Notecią ankiety inwentaryzacyjne o ilościach i rodzajach posiadanych odpadów. Jest to niezbędne, aby określić ilość odpadów znajdujących się na terenie gminy, które miałyby zostać objęte programem, co stanowi wymóg ubiegania się o dofinansowanie przez Gminę.

Złożenie ankiet nie jest równoznaczne z udziałem w programie i przyznaniem dofinansowania w wysokości 100% kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Nakło nad Notecią dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wykonanie przedmiotowego zadania, małego zainteresowania wśród rolników lub problemów ze znalezieniem odbiorcy odpadów, program nie będzie realizowany.

Termin składania ankiet inwentaryzacyjnych przez zainteresowanych  do 02 grudnia 2019 r.

Miejsce składania ankiet:
Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, ul. Ks. P. Skargi 7, pok. nr 13,
tel. (52) 386 79 75 lub (52) 386 79 76

Wysokość dofinansowania – 500zł/Mg odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi.

Pozostałe koszty powyżej 500 zł za tonę będą pokrywane przez zainteresowanego, w formie wkładu własnego.

Rolnicy, którzy wyrażą chęć uczestnictwa w programie, zobowiązani będą do:

  • zebrania poszczególnych odpadów w sposób selektywny,
  • dostarczenia odpadów własnym transportem do miejsca wyznaczonego przez Gminę – PSZOK Rozwarzyn,
  • pokrycia pozostałych kosztów przekraczających wysokość dotacji (500zł/Mg) jako wkładu własnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, ul. Ks. P. Skargi 7, pok. nr 13 lub pod nr. telefonu 52 386 79 75 lub 52 386 79 76.