Zgłoszenie zaginięcia osoby

Dosyć często widzimy w gazetach, na portalach społecznościowych czy też tablicach informacyjnych przy przystankach ogłoszenia zatytułowane „Zaginęła” lub „Zaginął”. Jest to bardzo trudny moment dla rodziny i bliskich takich osób. Jak jednak należy postąpić w przypadku, gdy jakaś osoba zaginęła? O tym w dzisiejszym artykule.

W przypadku stwierdzenia, że dana osoba nie wróciła do domu z pracy, ze szkoły, nie masz z nią kontaktu, idź osobiście na najbliższy komisariat w policji i poinformuj, że chcesz zgłosić zaginięcie. Bardzo ważne, abyś miała ze sobą zdjęcie osoby, której zaginięcie chcesz zgłosić. Poproś policjanta, który przyjmuje zgłoszenie, aby dane osoby zaginionej zostały wprowadzone do policyjnego systemu komputerowego jak najszybciej. Ponadto policja wyda zaświadczenie potwierdzające, że zaginięcie zostało przyjęte. Przyda Ci się ono w trakcie poszukiwań. Dodatkowo zaświadczenie takie powinieneś przedstawić w trakcie zgłoszenia zaginięcia do ITAKI.

Nie daj się zbyć policjantom, że trzeba odczekać 24 lub 48 godzin. Nie ma żadnych przepisów, które by uniemożliwiały przyjęcie zgłoszenia przed tym czasem, a ponadto stosownie do zarządzenia nr 124 Komendanta Głównego Policji policjant, do którego zwracamy się w sprawie zaginięcia, zobowiązany jest do przyjęcia zgłoszenia zaginięcia w każdym przypadku i do wydania nam zaświadczenia o przyjęciu takiego zgłoszenia, o ile świadomie nie zrezygnujemy z jego wydania.

W powyższym zarządzeniu podzielono zaginięcia na trzy kategorie:

Pierwsza kategoria obejmuje osoby, które opuściły nagle ostatnie miejsce pobytu, a okoliczności uzasadniają podejrzenie popełnienia na jej szkodę przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności lub uzasadniają podejrzenie zagrożenia dla jej życia, zdrowia lub wolności.

Druga kategoria obejmuje osoby zaginione, które opuściły ostatnie miejsce swojego pobytu w okolicznościach nieuzasadniających niezwłocznej potrzeby zapewnienia ochrony ich życia, zdrowia lub wolności albo udzielenia pomocy, a szczególnie, gdy nie istnieją przesłanki charakterystyczne dla grupy pierwszej i trzeciej.

Kategoria trzecia obejmuje osoby małoletnie, których zaginięcie jest samowolnym oddaleniem się w wyniku kolejnej ucieczki z domu rodzinnego, domu dziecka lub ośrodka opiekuńczego bądź innej tego rodzaju placówki, w której przebywała ona na mocy orzeczenia sądu i nie była pozbawiona wolności, pełnoletnie, które w związku z przymusowym umieszczeniem w szpitalu psychiatrycznym, domu pomocy społecznej, środowiskowym domu samopomocy lub innej tego rodzaju placówce samowolnie oddaliły się ze wskazanego miejsca pobytu oraz małoletnie, zaginione w związku z porwaniem rodzicielskim, o ile nie zachodzą przesłanki charakterystyczne dla grupy pierwszej.

W razie pytań, czy też wątpliwości, napisz do mnie maila na adres: prawnik@metropoliabydgoska.pl


POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ? Napisz na prawnik@metropoliabydgoska.pl! Wybrane sprawy omówimy.


Przemysław Piątek
radca prawny