Związek Powiatów Polskich wyraża dezaprobatę co do wykluczenia samorządów powiatowych z programu „Zdalna szkoła +”

Poniżej publikujemy Stanowisko Związku Powiatów Polskich w sprawie wyrażenia dezaprobaty co do wykluczenia samorządów powiatowych z programu „Zdalna szkoła +”.
Stanowisko Związku Powiatów Polskich
w sprawie wyrażenia dezaprobaty co do wykluczenia samorządów powiatowych z programu „Zdalna szkoła +”
Warszawa,14 maja2020roku
Związek Powiatów Polskich kategorycznie sprzeciwia się pominięciu samorządów szczebla powiatowego zgrupy beneficjentów programu „Zdalna szkoła +”. Zgodnie z komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej ministerstwa cyfryzacji kolejna pula środków –w wysokości 180 mln zł zostanie rozdysponowania pomiędzy samorządami gminnymi. Taki stan rzeczy nie znajduje w naszej ocenie żadnego uzasadnienia. Autorzy programu twierdząc, że „tym razem o dofinansowanie będą mogły się starać tylko gminy, bo to one odpowiadają za wsparcie rodzin” zdają się zapominać, że nie tylko gminy realizują zadania w powołanym powyżej zakresie. To bowiem także na szczeblu powiatowym funkcjonują powiatowe centra pomocy rodzinie, realizujące zadania mające na celu udzielanie pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym, w tym zabezpieczenie dzieciom pieczy zastępczej w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. Co więcej –wcześniejsza edycja programu opierała się na dystrybucji niezbędnego sprzętu w oparciu o szkoły,a nie system ośrodków pomocy społecznej –co tym bardziej podważa przywołany argument.Co więcej, tak przyjęte kryterium, jest niezgodne z konstytucyjną zasadą równości, odbierając możliwość skorzystania z pomocy uczniom szkół ponadpodstawowych. Pomimo, że wysokość wsparcia zostanie uzależniona od liczby rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie danej gminy i korzystających zgminnego wsparcia, to docelowo pomocą zostaną zapewne objęte dzieci uczęszczające do szkół prowadzonych przez samorządy gminnelub nauczyciele kształcący w tych jednostkach. Nie sposób więc przyjąć –jak to wskazano w komunikacie prasowym –że druga edycja programu „niemal niczym” nie różni się od pierwszej, skoro wyklucza z grupy podmiotów mogących skorzystać ze wsparcia ponad 300 samorządów, będących jednymi z głównych organów prowadzących szkoły w naszym kraju. Niemożna bowiem zapominać, że zakupiony w wyniku dofinansowania sprzęt po okresie wypożyczenia uczniom lub nauczycielom trafi w zasoby szkół prowadzonych przez samorząd, który je zakupił. Biorąc zaś pod uwagę aktualną sytuację – do 24 maja br. obowiązuje czasowego ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty,a resort edukacji planuje znoszenie ograniczeń poczynając od uczniów najmłodszych – należy wskazać, że największe zapotrzebowanie na sprzęt do nauczania zdalnego będzie właśnie na poziomie starszych klas, w tym zwłaszcza w szkołach ponadpodstawowych. Związek Powiatów Polskich uważa więc za niezbędne objęcie samorządów powiatowych wsparciem także w ramach programu „Zdalna szkoła +”.
Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich – Andrzej Płonka