Przetarg na oddanie w dzierżawę domku letniskowego w Gródku Krajeńskim

794

O G Ł O S Z E N I E 

Burmistrz Łobżenicy

o g ł a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę domku letniskowego wraz z gruntem stanowiącym własność

Gminy Łobżenica.

- tabela_grodek_krajenski.jpg

Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony tj. od dnia 2 czerwca 2021 roku do dnia 30 września 2021 roku.

Minimalna wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% wywoławczego czynszu netto, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują każdorazowo uczestnicy przetargu. Minimalną wysokość postąpienia podaje Przewodniczący Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem licytacji.

Stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego uzyskana w przetargu plus podatek VAT w wysokości 23% płatna będzie z góry w terminie do dnia 7 każdego miesiąca trwania umowy.

Poza czynszem dzierżawnym dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczenia zaliczki w wysokości 250,00 zł każdego miesiąca trwania umowy z tytułu zużycia energii elektrycznej i wody. Rozliczenie ostateczne wniesionych opłat za media zostanie rozliczone na podstawie wskazań liczników w dniu ustania dzierżawy.

Poza czynszem dzierżawnym dzierżawca zobowiązany jest do uiszczenia opłat z tytułu podatku od nieruchomości, opłat za wywóz odpadów komunalnych i innych wynikających z przepisów prawa w okresie trwania umowy.

Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej nr 9 Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica przy ul. Sikorskiego 7 w Łobżenicy w dniu 01.06.2021 r. o godz. 1000.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 20.05.2021 r. na konto Gminy Łobżenica, nr konta 65 8938 0006 0000 1397 2000 0017 Bank Spółdzielczy w Łobżenicy. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na wskazane konto Gminy Łobżenica. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawy. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy, wpłacone wadium przepada. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu, zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

podmiotów innych niż osoby fizyczne, konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą;

pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (0-67) 286-81-12.

Domek letniskowy wraz  terenem przylegającym można oglądać w dni pracy Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica do dnia 21.05.2021 r. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny oględzin.

BURMISTRZ ŁOBŻENICY

(-) Piotr Łosoś 

- 97202255_2640425389537328_1739597634760343552_n.jpg