548.584 zł dla powiatu nakielskiego na budowę dwóch kładek dla pieszych nad Paramelką i Kanałem Bydgoskim

Minister Finansów przekazał jednostkom samorządu terytorialnego informację o przyznaniu dofinansowania na realizację zadań drogowych ze środków rezerwy subwencji ogólnej na 2020 rok. Dofinansowanie otrzyma 110 podmiotów, które w ramach tegorocznego naboru złożyły wnioski spełniające wymagania formalne i kryteria uzgodnione wspólnie przez stronę rządową i samorządową. W tym roku na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy w ramach rezerwy subwencji ogólnej rząd przeznaczył 336 mln zł.

W 2020 r. dofinansowanie uzyskało 110 jednostek samorządu terytorialnego w tym:

  • 13 województw na kwotę 65,7 mln zł,
  • 63 powiaty na kwotę 82,9 mln zł,
  • 33 miasta na prawach powiatu na kwotę 162,4 mln zł,
  • utrzymanie rzecznych przepraw promowych w Świnoujściu na kwotę 25 mln zł.

Rezerwa subwencji ogólnej funkcjonuje od 1999 r. Jest tworzona co roku w budżecie państwa na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jej środki dzielone są według kryteriów uzgodnionych wspólnie przez stronę rządową i samorządową. Dysponentem środków jest minister właściwy do spraw finansów publicznych, działający w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.

Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczane są na dofinansowanie:

  • inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu,
  • utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu – w kwocie nie mniejszej niż w roku bazowym,
  • remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

Środki te trafią również na teren województwa kujawsko-pomorskiego i tak:

1. Województwo – Przebudowa mostu przez rzekę Krówkę w ciągu DW nr 243 w km. 18+808 w m. Byszewo 1 144 791 zł
Miasta na prawach powiatu
2. Grudziądz – Remonty ulic w ciągu dróg wojewódzkich i krajowych (ul. Droga Łąkowa) 915 833 zł
3. Toruń – Rozbudowa Mostu Drogowego im. Józefa Piłsudskiego w Toruniu 45 791 659 zł
Powiaty
4. Grudziądzki – Przebudowa mostu i kładki dla pieszych nad Strugą Radzyńską w m. Świecie nad Osą na przepust 316 878 zł
5. Nakielski – Budowa dwóch kładek dla pieszych nad ciekiem Paramelka w sąsiedztwie DP nr 1926C Nakło-Bydgoszcz oraz nad Kanałem Bydgoskim w miejscowości Występ 548 584 zł
6. Żniński – Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Gąsawka w ciągu DP nr 2338C Żnin-Gąsawa-Ryszewo w m. Gąsawa 851 725 zł

opracował: Zbigniew Kubisz

zdjęcie: Zbigniew Kubisz