Aktualizacja strategii miasta i gminy Nakło nad Notecią rozpoczęta

Gmina Nakło nad Notecią w ramach realizacji projektu pn.: „Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w mieście Nakło nad Notecią” w ramach Human Smart Cities, przystąpiła do realizacji kolejnego działania – aktualizacji strategii rozwoju miasta i gminy.

Aktualizacja strategii rozwoju miasta i gminy Nakło nad Notecią, ma polegać zarówno na opracowaniu elementów rozwoju miasta i gminy na kolejne 10 lat, jak również na możliwościach wzmocnienia potencjału aglomeracji nakielskiej, poprzez inicjowanie i rozwijanie innowacyjnych lokalnych podmiotów działających na rzecz określonego sektora np.: techniki, gospodarki oraz technologiach IT. W zakresie realizacji działania jest również opracowanie audytu miasta i gminy, które ma na celu zidentyfikowanie możliwości i barier rozwojowych miasta, jak również identyfikację obszaru ryzyka i udzielenie zaleceń, mogących służyć wyeliminowaniu potencjalnych zagrożeń. Podstawowym przeznaczeniem audytu miasta i gminy jest przygotowanie wniosków, które pomogą w osiągnięciu społecznej, przestrzennej, środowiskowej i gospodarczej atrakcyjności zarządzanego obszaru miasta i gminy. Dokument będzie określać m. in.:

  1. Audytowane obszary m.in.: gospodarkę, edukację, energię, środowisko, finanse, administrację, zdrowie, rekreację, bezpieczeństwo, odpady stałe i ścieki, telekomunikację i innowacje, transport, planowanie przestrzenne, usługi publiczne;
  2. Potencjał miasta i gminy, jak również ich ograniczenia;
  3. Bariery rozwoju wynikające z uwarunkowań prawnych, środowiskowych, politycznych itp.;
  4. Cele różnych podmiotów funkcjonujących na obszarze miasta i gminy, w tym zamierzenia ważnych jednostek gospodarczych;

Audyt miejski będzie pierwszym krokiem do opracowania dokumentu strategicznego, w którym zostanie przedstawiona analiza pozwalająca na wskazanie kierunków zmian rozwojowych. Audyt miasta i gminy ma być fundamentalnym dokumentem do opracowania strategii rozwoju miasta i gminy Nakło nad Notecią. Podmiotem, który opracowuje dokument jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner z Cieszyna, które zostało wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego. W związku z trwającą sytuacją epidemiologiczna, nie jest możliwa praca w terenie, dlatego obecnie trwają prace polegające na zbieraniu materiałów, informacji, opinii na podstawie rozsyłanych ankiet do poszczególnych grup interesariuszy, funkcjonujących na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią.

UWAGA: W załącznikach dostępne jest pismo Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią – prośba o współpracę z firmą odpowiedzialną za przeprowadzenie audytu. 

Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią