Kiedy zapada wyrok 25 lat pozbawienia wolności… Kiedy zapada wyrok dożywotniego pozbawienia wolności…

W Zakładzie Karnym w Potulicach już trzeci rok realizowany jest program resocjalizacji z zakresu zapobiegania negatywnym skutkom izolacji, zwłaszcza wobec skazanych odbywających długoterminowe kary pozbawienia wolności pn. Artefakt, który zajął I miejsce w Konkursie Dyrektora Generalnego Służby Więziennej na najlepszy program resocjalizacji.

Najważniejsze bezpieczeństwo

Służba Więzienna zapewnia obywatelom bezpieczeństwo poprzez izolację sprawców przestępstw. Podejmuje także szereg oddziaływań mających na celu ich bezkolizyjny powrót do społeczeństwa po opuszczeniu murów więzienia. Jedną z grup osób przebywających w warunkach izolacji są skazani na długoterminowe kary pozbawienia wolności – poczynając od wyroków 5-letnich, a kończąc na 25-letnich czy dożywotnich karach pozbawienia wolności.

Artefakt

Od października 2016 roku w potulickiej jednostce penitencjarnej systematycznie prowadzony jest program resocjalizacji z zakresu zapobiegania negatywnym skutkom izolacji, zwłaszcza wobec skazanych odbywających długoterminowe kary pozbawienia wolności pn.” Artefakt”. Od tego czasu przeprowadzono już 9 edycji programu. Kolejna edycja zaplanowana jest na wrzesień br. Prowadzony program stanowi autorski pomysł funkcjonariuszek z Zakładu Karnego w Potulicach – kpt. Magdaleny Kuzimskiej – inspektor terapii z Oddziału Terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz mł. chor. Justyny Sejdowskiej – wychowawcy działu penitencjarnego. Do prowadzenia programu włączył się także st. szer. Michał Komar – psycholog Oddziału Terapeutycznego dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi. W/w program zajął I miejsce w Konkursie Dyrektora Generalnego Służby Więziennej na najlepszy program resocjalizacji i tym samym wpisany został na listę programów rekomendowanych, z których mogą korzystać funkcjonariusze z całej Polski.

Obszar działań

Całokształt oddziaływań ma czterowymiarowy charakter – modyfikacje poznawczych struktur osobowości, zadośćuczynienie społeczeństwu w związku z popełnionym przestępstwem, podtrzymanie więzi rodzinnych, które mogą w trakcie długotrwałej izolacji penitencjarnej ulec osłabieniu, a stanowią istotny element procesu resocjalizacji oraz wymiar samorealizacji jak i niwelowania napięć i stresów spowodowanych sytuacją trudną jaką jest pobyt w instytucji totalnej. W ramach prowadzonych oddziaływań funkcjonariuszki za zgodą płk. Jarosława Nurkiewicza – Dyrektora Zakładu Karnego w Potulicach umożliwiają skazanym brać udział w różnych akcjach charytatywnych – obecnie trwają przygotowania do włączenia się w akcję „Ośmiorniczki dla wcześniaka”. Działanie to ma także na celu naukę prospołecznych postaw, wzbudzanie empatii i uwrażliwianie na potrzeby innych osób.

Resocjalizacja

Pożądaną resocjalizacyjną zmianą dotyczącą przejawiania zachowań aspołecznych jest zmiana struktur poznawczych odpowiedzialnych za sposób postrzegania siebie i rozumienie świata społecznego, co składa się także na poczucie sensu życia. Dlatego prowadzone oddziaływania w ramach omawianego programu są skierowane w głównej mierze na rozwój poznawczy i emocjonalny, który zapewnia człowiekowi podejmowanie konstruktywnych zachowań w sytuacji wystąpienia stresu prowadzącego do podejmowania zachowań nieakceptowanych społecznie oraz niwelowania skutków prizonizacji.

tekst: mł. chor. Justyna Sejdowska

zdjęcie: kpt. Jarosław Nurkiewicz