Konkurs plastyczny „Kto Ty jesteś?… – Polak mały”

Z okazji zbliżającego się Dnia Flagi i Święta 3 Maja Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci pt.: „Kto Ty jesteś?… – Polak mały!”.

Regulamin Konkursu:

 • Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.
 • Przedmiotem konkursu jest plastyczne przedstawienie przywiązania do Ojczyzny i Ziemi Rodzinnej w szacunku dla ludzi, którzy ją tworzyli.
 • Prace mogą być wykonane techniką dowolną (np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane itp.)
 • Format pracy – dowolny.
 • W konkursie mogą brać udział tylko prace indywidualne.
 • Każdy uczestnik może zgłosić tylko 1 pracę.
 • Nadsyłając pracę na konkurs, Autor zgadza się na upublicznienie przez Organizatora na jego stronie internetowej i w mediach społecznościowych, a także na publikację nagrodzonej pracy w lokalnej prasie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w publikacjach promujących działalność PiMBP w Nakle nad Notecią.
 • Złożenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika konkursu, a tym samym z jego dobrowolnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych przez PiMBP w Nakle nad Notecią w celu realizacji i promocji Konkursu – zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Ponadto wiąże się ze zgodą rodzica/opiekuna prawnego dziecka na utrwalenie podczas rozstrzygnięcia konkursu wizerunku dziecka oraz jego wykorzystanie w celu informacji i promocji dotyczącej przeprowadzonego konkursu.
 • Warunkiem przyjęcia pracy do Konkursu jest dołączenie następujących danych:
 1. Tytuł pracy.
 2. Imię i nazwisko autora.
 3. Klasa i nazwa szkoły.
 4. Nr telefonu umożliwiający kontakt z autorem lub opiekunem.

Ocena prac i rozstrzygnięcie Konkursu:

 • Wszystkie prace podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
 • Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
 1. Kategoria I – klasy od I – IV
 2. Kategoria II – klasy od V – VIII
 • Przy ocenie prac Komisja będzie brała pod uwagę: pomysłowość, różnorodność wykorzystanych materiałów, oryginalność i estetykę.
 • O terminie i formie wręczenia nagród  nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie.

Prace należy dostarczyć w formie elektronicznej w pliku jpg, opatrzonym tytułem pracy, na adres  konkurs@biblioteka-naklo.pl do 8 maja 2020 roku.
W tytule poczty należy wpisać tytuł konkursu
„Kto Ty jesteś?… Polak mały!”

Jolanta Dąbrowska – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią