LGD wspiera niewielkie inicjatywy na rzecz osób starszych z powiatu nakielskiego. Swój pomysł zgłoś do 10 lutego 2020r.

Chcesz uzyskać wparcie na zorganizowanie jednodniowego warsztatu, szkolenia, spotkania tematycznego, wykładu, etc. dla osób starszych oraz organizacji i instytucji działających na rzecz osób starszych z obszaru powiatu nakielskiego (np. KGW, UTW, inne organizacje) zgłoś się do Lokalnej Grupy Działania.

Wymagania:

 • Minimalna grupa uczestników – 20 osób
 • Obszar objęty działaniami – zadania powinny być realizowane na obszarze 1 gminy, tj. gminy: Kcynia, Mrocza, Nakło nad Notecią, Sadki lub Szubin
 • Działania muszą mieć charakter otwarty – zaproszenie do udziału należy skierować do wszystkich mieszkańców danej gminy spełniających kryteria tj. osób starszychi/lub przynależność do organizacji/instytucji działającej na rzecz osób starszych
 • Działania każdorazowo zostaną wzbogacone przez LGD częścią informacyjną na temat głównych założeń Lokalnej Strategii Rozwoju i możliwości realizacji projektów dla osób starszych ze środków będących w dyspozycji „Partnerstwa dla Krajny i Pałuk”
 • Termin realizacji: od 1 marca 2020 do 30 kwietnia 2020
 • Maksymalna kwota wsparcia: do 500 zł brutto
  • W ramach środków LGD zakupi materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatu czy szkolenia, zatrudni eksperta/wykładowcę/prowadzącego, sfinansuje poczęstunek dla uczestników, etc.LGD nie przekazuje środków finansowych.

Kto może zgłosić inicjatywę: organizacje pozarządowe (w tym Koła Gospodyń Wiejskich)oraz instytucje publiczne działające na rzecz osób starszych (domy kultury, biblioteki, muzea, etc.)  z obszaru powiatu nakielskiego.

Limit dostępnych środków: 2 500 zł brutto (500 zł/gminę)

Zadania organizacji/instytucji wybranej przez LGD:

 • rekrutacja uczestników spotkania – min. 20 osób – seniorzy oraz organizacje i instytucje wspierające te grupy na co dzień tj.: KGW i inne organizacje pozarządowe oraz instytucje działające na rzecz osób starszych, UTW  z obszaru gminy Sadki (bezkosztowo).
 • organizacja sali na przeprowadzenie spotkania (bezkosztowo).

Z wybranymi przez LGD organizacjami/instytucjami zawarta zostanie umowa o współpracy.

Termin zgłoszeń: do 10 luty 2020 r. , godz. 16.00

Z uwagi na limit środków o zakwalifikowaniu zdecyduje kolejność zgłoszeń z danej gminy.
LGD dofinansuje 1 inicjatywę w każdej z gmin obszaru powiatu nakielskiego.

Zgłoszenia inicjatyw należy przesłać na załączonym formularzu do biura LGD na adres e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby LGD  przy ul. Powstańców Wielkopolskich 6 w Nakle nad Notecią. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do biura LGD!

materiał: Dorota Stanek Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

ZGŁOSZENIE INICJATYWY NA RZECZ OSÓB STARSZYCH

Termin zgłoszeń: do 10 luty 2020 r. , godz. 16.00

Zgłoszenia inicjatyw należy przesłać na załączonym formularzu do biura LGD na adres e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby LGD  przy ul. Powstańców

Nazwa organizacji/instytucji zgłaszającej  
Inicjatywa realizowana dla mieszkańców gminy …  
Imię i nazwisko osoby do kontaktu  
Telefon osoby do kontaktu  
Krótki opis inicjatywy (np. zorganizowanie spotkania z dietetykiem, warsztat rękodzieła, pokaz kulinarny, wykład nt. …, etc.)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce realizacji – adres  

 

 

Koszty
Rodzaj  kosztu (np. wynagrodzenie wykładowcy, zakup materiałów, poczęstunek, etc.) Szacunkowa wartość (w PLN)
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” z siedzibą w Nakle nad Notecią, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, KRS: 0000315055 (administrator danych osobowych) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych jest dobrowolne.
 • Podstawąprzetwarzania danych jest moja zgoda.
 • Przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, będące Lokalną Grupą Działania dla obszaru powiatu nakielskiego, w celu realizacji, monitoringu i kontroli realizowanej inicjatywy na rzecz osób starszych.
 • Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 • Jestem świadoma(-my), iż w razie pytań lub wątpliwości mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: kontakt@systems.et.pl, tel. 782 400 933

 

………………………………………………………….

Miejscowość, data                                  ……………………………………………………………………..                                                              Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji

Uwaga:zgłoszenia niepodpisane nie będą rozpatrywane.