Międzynarodowy Dzień Tolerancji – Każdy Inny, Wszyscy Równi

Chcemy państwa, w którym wszyscy czują się u siebie. Dlatego opowiadamy się za skuteczną ochroną praw wszystkich obywatelek i obywateli, zwalczaniem wszelkich form dyskryminacji i realizacją zasady równości, w szczególności ze względu: na płeć, wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność, status ekonomiczny, światopogląd, orientację seksualną, wyznawaną religię czy pochodzenie etniczne.
Przypominamy, że bez ochrony praw mniejszości demokracja przeistacza się w dyktaturę większości. Naszym celem jest przywrócenie odpowiedzialności państwa za realizację wszystkich praw i wolności obywatelek i obywateli oraz wzmocnienie jego polityki w tym obszarze. Niezmiennie apelujemy o pełną ratyfikację Karty Praw Podstawowych, która zapewni Polkom i Polakom pełniejszą ochronę ich praw w kraju i na obszarze Unii Europejskiej.
materiał: Lewica