Minikowo: KPODR zaprasza dzieci w wieku 7-10 lat, na wspólne poznawanie walorów przyrodniczych naszego regionu

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza dzieci w wieku 7-10 lat, do zakończenia wakacji poprzez wspólne poznawanie walorów przyrodniczych naszego regionu w ramach szkolenia:

„NATURA 2000-pozytywna inspiracja „- służąca wzmocnieniu kapitału społecznego mieszkańców Krajny i PAŁUK”

Warsztaty  z przyrodnikami w tym z ornitologiem Dawidem Kilonem planowane jest w terminie 28 i 29 sierpnia br. a w programie:

I dzień 28.08.2021r.Minikowo- 9:00- 15:00

  1. „Nasza mapa Natury”- warsztat stacjonarny i terenowy
  2. „Nie taki liść oczywisty jak go malują”– warsztat stacjonarny i terenowy
  3. „Na owady nie ma rady”– warsztat stacjonarny
  4. „Plastik, papier, szkło- zbudujmy z tego Zoo” –warsztat stacjonarny
  5. „Ptaki chronione jako atrakcja turystyczna powiatu nakielskiego”- warsztat stacjonarny

II dzień 29.08.2021r.- Stawy Ślesińskie – 9:00-13:00

  1. „Ptaki chronione w pasteli”– warsztat plastyczny
  2. „Wącham, słucham, obserwuję – odkrywanie magii rodzimej okolicy i obszarów Natura 2000”– zajęcia terenowe

Pobierz formularz zgłoszeniowy i wyślij na adres e-mail: agnieszka.dobosz@kpodr.pl!!!!! 

Śpiesz się, ilość miejsc jest ograniczona.

KPODR w Minikowie

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Organizacja dwudniowego szkolenia dla dzieci z obszaru LSR  „Natura 2000- pozytywna inspiracja” – służąca wzmocnieniu kapitału społecznego mieszkańców Krajny i Pałuk

Termin 28.08.-29.08.2021

Miejsce :  Budynek „C” Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Stawy Ślesińskie

Prosimy o czytelne wypełnienie formularza

Imię i nazwisko uczestnika: …………………………………………………………………………………….

Adres  zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………..

Nr telefonu ……………………..………………….E-mail …………….……………………………………..

Wiek dziecka……………………………………………………

 zgoda na publikację wizerunku

wyrażam zgodę na upublicznianie wizerunku przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „DORADCA”  oraz  Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, w celach promujących  projekt pn.

„Organizacja dwudniowego szkolenia dla dzieci z obszaru LSR  „Natura 2000- pozytywna inspiracja” – służąca wzmocnieniu kapitału społecznego mieszkańców Krajny i Pałuk”.

Zgoda dotyczy wizerunku utrwalonego w związku z udziałem dziecka w  projekcie  pn.:

„Organizacja dwudniowego szkolenia dla dzieci z obszaru LSR  „Natura 2000- pozytywna inspiracja” – służąca wzmocnieniu kapitału społecznego mieszkańców Krajny i Pałuk” realizowanego  przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „DORADCA”, w szczególności zdjęć wykonanych  w dniach 28.08.- 29.08.2021r.

Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności filmy reklamowe, spoty telewizyjne, ulotki, plakaty reklamowe, drukowane materiały promocyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz w Internecie itp.

Wizerunek dziecka może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

Poinformowano mnie, że:

1) administratorem danych osobowych dziecka jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „DORADCA”. Kontakt Ze Stowarzyszeniem jest możliwy pod numerem telefonu +48 52 386 72 42 oraz adresem poczty elektronicznej stdoradca@wp.pl;

2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem
do korespondencji wskazanym w pkt 1 lub pod adresem poczty elektronicznej roman.gibaszek@kpodr.pl;

3) dane osobowe są przetwarzane w celach realizacji i rozliczenia projektu  oraz promujących Stowarzyszenie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 str. 1);

4) Administrator przekaże Twoje dane do  Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” oraz instytucji zarządzających projektami m.in. Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski

5) dane osobowe nie będą przekazywane do innego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz innych odbiorców, poza tymi  obszarami w stosunku do których wyrażono zgodę na publikację wizerunku dziecka,

6) dane osobowe będą przechowywane do czasu uchylenia zgody na ich przetwarzanie;

7) mam prawo żądania od Stowarzyszenia dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

8) mam prawo do przeniesienia danych;

9) mam prawo do uchylenia zgody w dowolnym momencie; uchylenie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania, którego Stowarzyszenie dokonało  przed jej cofnięciem;

10) mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

11) podanie danych osobowych jest dobrowolne;

12) dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

13) Szkolenie odbędzie się z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa. Zalecane jest zakrywanie ust i nosa, a także dezynfekcję rąk.

14) Każdy uczestniczy w szkoleniu na własną odpowiedzialność.

* skreślić niepotrzebne

…………………………………………….

podpis uczestnika