Mrocza; Więcej informacji o obradach XXII sesji Rady Miejskiej

30 czerwca 2020 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Mrocza odbyła się XXII Sesja Rady Miejskiej w Mroczy. Na Sesji tej Radni mieli zadecydować czy Burmistrzowi zostanie udzielone Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2019.

Po ustaleniu porządku obrad oraz przyjęcia protokołów z poprzednich sesji informacje na temat działań podjętych od czasu ostatniej sesji przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej – Jarosław Odrobiński. Sprawozdanie z okresu międzysesyjnego odczytał także Zastępca burmistrza Miasta i Gminy Mrocza – Waldemar Chudzik.

Następnie mieszkankom naszej gminy zostały wręczone okolicznościowe grawertony. Wyróżnione zostały: Iwona Zielińska – za zaangażowanie w organizację pierwszego w Mroczy biegu „Tropem Wilczym” oraz Magdalena Żmich – Mróz – za zainicjowanie i koordynowanie akcji „Mrocza szyje maseczki”.

Kilka tygodni temu Przewodniczący Rady Miejskiej zaprosił Mieszkańców do udziału w debacie na temat Raportu o stanie gminy. Warunkiem udziału było uzyskanie poparcia 20 mieszkańców. Niezbędne podpisy uzyskały 3 osoby: Radosław Mrugowski, Janusz Świętoń oraz Stanisław Marek. Głównymi tematami poruszanymi w dyskusji na temat raportu były podwyżki opłat za śmieci oraz wysokie podatki. Zwrócono również uwagę o pominięciu w raporcie kwestii zatrzymania Burmistrza oraz Skarbnika. Po tym jak wszyscy chętni wypowiedzieli nastąpiło głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania. Uchwała został odrzucona – 9 radnych głosowało przeciwko, 4 osoby się wstrzymały od głosu.

Następnym podpunktem w porządku obrad było Absolutorium. Zastępca Burmistrza przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019. Następnie przedstawiono opinie Regionalnej Izby Obrachunkowe oraz Komisji Rewizyjnej. Po przeprowadzeniu dyskusji Radni przeszli do głosowania. Stosunkiem 8 głosów za i 5 przeciw absolutorium zostało przyznane.

Kolejnym punktem sesji było glosowanie podjęciem uchwał. Były to:
– uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania.
– uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza umowy dzierżawy lokalu użytkowego, położonego w Mroczy, przy ul. 5 Stycznia 3, stanowiącego własność Gminy Mrocza
– uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki rolnej położonej w obrębie ewidencyjnym Kaźmierzewo gm. Mrocza
– uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrocza na lata 2020 – 2038
– uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2020 rok.
Jedna z tych uchwał – dotycząca działki w Kaźmierzewie została odrzucona. Pozostałe zostały podjęte.

Następnie przeszliśmy do wolnych głosów i wniosków. Obecni czekali prawie 6 godzin aby móc się wypowiedzieć. Podjęty został temat komunikacji autobusowej w trakcie epidemii koronawirusa. Rozmawiano także o sytuacji Ochotniczej Straży Pożarnej, a także o budowanym przedszkolu.

Ewelina Musiał: Urząd Miasta i Gminy Mrocza