Mrocza: Wykonawca rozpoczął prace polegające na przebudowie drogi gminnej w Wielu

Wykonawcą zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 090106C (km 0+008,50 do km 1+026,50) w Wielu”, wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego, jest Przedsiębiorstwo PROJ-BUD Budowy Dróg Bydgoszcz. Inwestycja obejmuje odcinek drogi o długości 1117,7 mb. W ramach zadania zostaną wykonane następujące prace: roboty rozbiórkowe nawierzchni wjazdów, przebudowa istniejących przepustów pod wjazdami, regulacja istniejącego rowu, regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury podziemnej, roboty wykończeniowe.

W tracie prac planowane jest lewostronne poszerzenie istniejącej brukowej jezdni do szerokości 5,0 m oraz wykonanie nieutwardzonych poboczy o szerokości 1.0 m. Istniejące wjazdy oraz istniejące przepusty pod nimi zostaną poddane remontowi.

Nad prawidłową realizacją inwestycji, której zakończenie planowane jest na sierpień 2020r., czuwa inspektor nadzoru inwestorskiego.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”. Pomoc w wysokości 451 666,00 zł została przyznana na wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz cały zakres prac drogowych.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 821 212,31zł. Wszystkie koszty zadania ujęte we wniosku o dofinansowanie są kosztami kwalifikowanymi.

materiał: Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UMiG w Mroczy