Mrocza: XXI sesja Rady Miejskiej

29 maja 2020 miała miejsce XXI Sesja Rady Miejskiej w Mroczy. Ze względu na sytuację związana z koronawirusem Sesja ponownie odbyła się on-line. Po standardowych punktach obrad takich jak przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu obrad czy informacji Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza na temat działań międzysesyjnych przyszedł czas na przyjęcie sprawozdań z realizacji w 2019 roku : „Programu Profilaktyki Uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza za rok 2019”, „Rocznego Programu Współpracy w 2019 roku Gminy Mrocza z organizacjami pozarządowymi”, „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Dla Miasta i Gminy Mrocza na lata 2016 – 2022”, „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Mrocza na lata 2016 – 2022”, „Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 r. dla Gminy Mrocza”. Również Komisja Rewizyjna złożyła informacje o przeprowadzonych kontrolach.

Następnie Radni przeszli do głosowania nad przygotowanymi na ten dzień uchwałami: w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2038; w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2020 rok; w sprawie przyjęcia raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Mrocza na lata 2017 – 2021 z perspektywą na lata 2022 – 2025”; w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Mrocza”; w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Mrocza od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej; w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działek budowlanych położonych w obrębie ewidencyjnym Krukówko gm. Mrocza; w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłat; określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Mrocza w 2020 roku oraz w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu lasów ochronnych stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie Nadleśnictwa Runowo, położonych na terenie Gminy Mrocza. Wszystkie uchwały zostały przyjęte.

W trakcie Sesji przeprowadzono również dyskusje na kilka tematów: m.in. o gospodarce odpadami czy o samochodach ciężarowych utrudniających poruszanie się po osiedlowych ulicach.

W związku z obchodzonym kilka dni wcześniej Dniem Samorządu Terytorialnego złożone zostały okolicznościowe życzenia, a Radni otrzymali prezenty w postaci albumu wydanego z okazji 30-lecia Samorządności.

Ewelina Musiał – Urząd Miasta i Gminy Mrocza