Nabór do służby więziennej w Zakładzie Karnym Potulice

DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W POZNANIU zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1683) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631) OGŁASZA WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO Nr 11/2024 DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ NA TERENIE PODLEGŁYM DYREKTOROWI OKRĘGOWEMU SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W POZNANIU.

LICZBA STANOWISK W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH I DZIAŁACH SŁUŻBY, NA KTÓRY PROWADZONY JEST NABÓR DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY

Jednostka Ilość etatów Miejsce składania dokumentacji,
Zakład Karny w Potulicach 10 Zakład Karny w Potulicach

Aleja Parkowa 1  89-120 Potulice

Email: zk_potulice@sw.gov.pl

Telefon: 52 587 44 33 Fax: 52 58 74 400

 Oferujemy:

Zostając funkcjonariuszem Służby Więziennej zyskujesz:

 • stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie oraz możliwość rozwoju i awansu zawodowego;
 • wynagrodzenie na start w wysokości co najmniej 5 272 zł netto dla osób poniżej 26 roku życia i 4 907 zł netto dla osób powyżej 26 roku życia. Po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu w zakresie szkoły podoficerskiej wynagrodzenie będzie wynosiło co najmniej 5 689 zł na rękę dla osób poniżej 26 roku życia i 5 269 zł netto dla osób powyżej 26 roku życia;
 • możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby;
 • dogodny rozkład czasu pracy w systemie 8 lub 12 godzinnym – wielozmianowym;
 • na początek 26 dni urlopu wypoczynkowego, a po 10 latach służby – 31 dni,
  po 15 latach służby – 35 dni, po 20 latach – 39 dni urlopu wypoczynkowego.
 • nagrodę roczną, tzw. trzynastkę w wys. ok. 5 300 zł netto, nagrody uznaniowe, jubileuszowe – pierwsza po 20 latach służby i pracy oraz nagrody za zastępstwa funkcjonariuszy, którzy byli chorzy i nie było ich w służbie a Ty ich zastępowałeś, wyróżnienie w formie urlopu;
 • raz w roku wypłatę równoważnika za umundurowanie w kwocie ok. 2 200 zł netto;
 • dofinansowanie do wypoczynku dla siebie i członków rodziny w wys. ok. 580 zł netto na osobę;
 • zwrot kosztów dojazdu do służby;
 • rekompensatę pieniężną za wypracowane nadgodziny, ok. 30 zł netto za jedną nadgodzinę.

Ponadto po 2 latach służby przechodząc do służby stałej zyskujesz prawo do uzyskania:

 • zasiłku na zagospodarowanie w wys. ok. 5 300 zł netto;
 • pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego tj. w 2023 roku ok. 62 500 zł netto;
 • comiesięcznego równoważnika za brak lokalu mieszkalnego w wys. ok. 310 zł netto;

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

 • Kandydat powinien posiadać wykształcenie co najmniej średnie mile widziane jest posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego. Rozkład czasu służby w systemie wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, z bronią palną, przy zwiększonej dyspozycyjności z racji charakteru służby.
 • Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2023 r,
  1683 ze zm.):

– posiadająca obywatelstwo polskie;

– posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;

– korzystająca z pełni praw publicznych;

– która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

– która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

– dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o  ochronie informacji niejawnych;

– posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

MŁODSZA PIELĘGNIARKA/MŁODSZY RATOWNIK MEDYCZNY

 • służba w systemie jednozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności
 • wykształcenie z zakresu pielęgniarstwa lub ratownictwa medycznego.
Jednostka Ilość etatów Miejsce składania dokumentacji
Zakład Karny w Potulicach 3 Zakład Karny w Potulicach

Aleja Parkowa 1  89-120 Potulice

Email: zk_potulice@sw.gov.pl

Telefon: 52 587 44 33 Fax: 52 58 74 400

Oferujemy:

Zostając funkcjonariuszem Służby Więziennej zyskujesz:

 • stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie oraz możliwość rozwoju i awansu zawodowego;
 • wynagrodzenie na start w wysokości co najmniej: 5 548 zł netto dla osób poniżej 26 roku życia oraz 5 146 zł netto dla osób powyżej 26 roku życia. Po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu w zakresie szkoły chorążych wynagrodzenie będzie wynosiło co najmniej: 5 965 zł na rękę dla osób poniżej 26 roku życia oraz 5 478 zł netto dla osób powyżej 26 roku życia;
 • -możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby;
 • dogodny rozkład czasu pracy w systemie 8 lub 12 godzinnym – wielozmianowym;
 • na początek 26 dni urlopu wypoczynkowego, a po 10 latach służby – 31 dni,
  po 15 latach służby – 35 dni, po 20 latach – 39 dni urlopu wypoczynkowego.
 • nagrodę roczną, tzw. trzynastkę w wys. ok. 5 200 zł netto, nagrody uznaniowe, jubileuszowe – pierwsza po 20 latach służby i pracy oraz nagrody za zastępstwa funkcjonariuszy, którzy byli chorzy i nie było ich w służbie a Ty ich zastępowałeś, wyróżnienie w formie urlopu;
 • raz w roku wypłatę równoważnika za umundurowanie w kwocie ok. 2 200 zł netto;
 • dofinansowanie do wypoczynku dla siebie i członków rodziny w wys. ok. 580 zł netto na osobę;
 • zwrot kosztów dojazdu do służby;
 • rekompensatę pieniężną za wypracowane nadgodziny, ok. 30 zł netto za jedną nadgodzinę.

Ponadto po 2 latach służby przechodząc do służby stałej zyskujesz prawo do uzyskania:

 • zasiłku na zagospodarowanie w wys. ok. 5 450 zł netto;
 • pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego tj. w 2023 roku ok. 62 500 zł netto;
 • comiesięcznego równoważnika za brak lokalu mieszkalnego w wys. ok. 310 zł netto;

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM: 

 • Aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza
 • Wykształcenie co najmniej średnie w zakresie pielęgniarstwa
 • Dyplom ratownika medycznego (dotyczy absolwentów policealnych szkół średnich)
 • Dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu licencjata lub magistra (dotyczy osób, które ukończyły szkołę wyższą lub wyższą szkołę zawodową na kierunku lub w specjalności ratownictwo medyczne realizującą w programie nauczania co najmniej cele, treści kształcenia oraz liczbę godzin objęte podstawą programową kształcenia w zawodzie ratownik medyczny)
 • Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2023 r,
  1683 ze zm.):

– posiadająca obywatelstwo polskie;

– posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;

– korzystająca z pełni praw publicznych;

– która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

– która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

– dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o  ochronie informacji niejawnych;

– posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ TERMINY I MIEJSCE ICH SKŁĄDANIA:

Kandydat do służby w Służbie Więziennej składa następujące dokumenty:

 • podanie skierowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu Służby Więziennej i stanowiska służbowego, o które się ubiega wraz z  numerem telefonu i adresem e-mail kandydata (SKŁADANE DO JEDNOSTKI, W KTÓREJ CHCE SIĘ PEŁNIĆ SŁUŻBĘ);
 • wypełnioną ankietę personalną, która stanowi załącznik nr 1 do z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2022 r., poz. 1269) bądź będącą załącznikiem do ogłoszenia.

UWAGA – obowiązuje wydruk dwustronny, ankietę proszę wypełniać starannie drukowanymi literami oraz odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie;

 • kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 • kserokopia książeczki wojskowej albo inny dokument potwierdzający uregulowany stosunek do służby wojskowej – jeśli kandydat podlega powszechnemu obowiązkowi obrony RP (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby);
 • oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej
 • oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wymagane dokumenty należy składać osobiście, za pośrednictwem poczty lub w wersji elektronicznej na adres podany dla danej jednostki organizacyjnej w niżej wymienionym terminie:

Do 25 lipca 2024 roku z dopiskiem „Nabór 11/2024” – decyduje data wpływu do jednostki.

INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

Przebieg postępowania opisują szczegółowo następujące akty prawne:

 • 38 – 39g ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2023 r, poz. 1683 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1269),

PEŁNE OGŁOSZENIE ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE WWW.SW.GOV.PL  Rekrutacja – Oferty pracy.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod numerem telefonu (52) 587 44 33, 587 44 34

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych kandydatów jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu, z  siedzibą w Poznaniu przy ul. Młyńska 1, 61-729 Poznań, email: oisw_poznan@sw.gov.pl, tel. 61 856 82 59.

Inspektorem ochrony danych jest funkcjonariusz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu, Paweł Nowak, e-mail: iod_oisw_poznan@sw.gov.pl, tel. 61 856 82 59.

Dane osobowe kandydatów są przetwarzane w celu realizacji stosunku służbowego zgodnie z art. 6  ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b oraz h RODO.

Dane osobowe kandydatów będą udostępniane na podstawie przepisów prawa takim podmiotom, jak: jednostki organizacyjne Służby Więziennej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe, podmioty wykonujące usługi wynikające z obowiązkowej profilaktyki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy.

Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych,  w szczególności przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i  archiwach.

Dane osobowe kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci do służby będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

 

st. szer. Anna Sobczak Młodszy Instruktor Działu Kadr Zakładu Karnego w Potulicach