Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu z terenu gm. Nakło nad Notecią w 2020 r.

Informujemy, że Gmina Nakło nad Notecią na podstawie Umowy Dotacji z dnia 25. 09. 2019 r., znak: DB19101/OZ-az, zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, przystąpiła do realizacji zamierza pn.: Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nakło nad Notecią

 1. Termin składania kompletnych wniosków przez zainteresowanych – do 15 kwietnia 2020 r.
 2. Miejsce składania wniosków:
  Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, ul. Ks. P. Skargi 7, pok. nr 9
 3. Koszt całkowity dotacji zadania polegającego na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest za 1 Mg (tonę)  wynosi 594 zł brutto

Dofinansowanie obejmuje koszty kwalifikowane zadania polegającego na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest i  wynosi 520,00 zł za 1 Mg (tonę)

Pozostały koszt w wysokości 74,00 zł brutto do każdej 1 Mg (tony) kosztów kwalifikowanych będzie pokrywane przez zainteresowanego, w formie wkładu własnego.

Koszty kwalifikowane są kosztami niezbędnymi do osiągnięcia efektu ekologicznego i obejmują wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.

Nowe pokrycie dachowe należy wykonać we własnym zakresie i na własny koszt.

Maksymalny dopuszczalny próg dofinansowania dla jednego posiadacza nieruchomości to 10.000 zł.

Wykonawca robót został wybrany w wyniku postępowania prowadzonego w trybie zarządzenia  nr 195/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

4. Podmioty mogące pozyskać dotację
Dofinansowanie na realizację zadań może zostać przyznane każdemu właścicielowi lub posiadaczowi obiektu budowlanego zawierającego azbest zlokalizowanego na terenie Gminy Nakło nad Notecią.

5. Przebieg zadania w zarysie:

 • składanie wniosków do Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią  przez osoby i podmioty zainteresowane – do dnia 15 kwietnia 2020 r.
 • weryfikacja wniosków, oględziny zgłoszonych obiektów w terenie
 • uzgodnienie terminów realizacji zadania z właścicielami nieruchomości i wykonawcą   zadania
 • podpisanie umów dotacji: pomiędzy gminą a beneficjentami końcowymi
 • przeprowadzenie zadania przez wykonawcę (orientacyjny termin realizacji zadania: maj – wrzesień 2020 r.)
 • rozliczenie finansowe i formalne dotacji.

DOKUMENTY WYMAGANE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE:

 • formularz wniosku  wniosek.docx
 • oświadczenie – zgoda na realizację inwestycji Druk do pobrania (15kB)
 • w zależności od zakresu robót:
  – decyzja o pozwoleniu na budowę
  – decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę
  – dokonane zgłoszenie:
  1) budowy obiektów budowlanych
  2) wykonania robót budowlanych
  3) zgłoszenie dokonania rozbiórki obiektu budowlanego – niewymagających pozwolenia na budowę.
 • informacja o wyrobach zawierających azbest Druk do pobrania (576kB)
 • wszystkie zaświadczenia, decyzje i in. dokumenty o przyznaniu pomocy de minimis albo pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie podmiot otrzymał w roku bieżącym oraz w ciągu 2 lat poprzedzających, lub oświadczenie o niekorzystaniu z takiej pomocy we wskazanym okresie – dotyczy rolników i przedsiębiorców.
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – dotyczy przedsiębiorców Druk do pobrania (146kB)
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – dotyczy rolników Druk do pobrania (367kB)
 • oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej, bądź działalności w rolnictwie Druk do pobrania (13kB)

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, ul. Ks. P. Skargi 7, pod nr. telefonu 52 386 79 73.