Nakielski Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w konkursie zatytułowanym „Nakło mój dom – podziel się wspomnieniami.”

Nakielski Ośrodek Kultury im. Z. Kornaszewskiego zaprasza do udziału w konkursie zatytułowanym „Nakło mój dom – podziel się wspomnieniami.”

Regulamin

 • Konkurs adresowany jest do dzieci oraz młodzieży z Gminy Nakło nad Notecią,
 • prace rozpatrywane będą w następujących kategoriach: klasy I – III, IV – VI, VII – VIII
 • Przedmiotem konkursu jest przeprowadzenie wywiadu z bliskimi, którzy opisują swoje wspomnienia, opowieści, anegdoty. Powinny  być one związane z   Nakłem nad Notecią lub inną miejscowością Gminy Nakło, spisane, nagrane w formie audio lub video.
 • Prace literackie nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich.
 • Nadsyłając pracę na Konkurs, Autor zgadza się na upublicznienie przez Organizatora na jego stronie internetowej, a także na publikację nagrodzonego utworu w lokalnych mediach.
 • Prace nie będą zwracane.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w publikacjach promujących działalność Nakielskiego Ośrodka Kultury.
 • Autor zwycięskiej pracy zostanie poinformowany o wynikach konkursu.
 • Dostarczenie formularza zgłoszenia jest jednoznaczne z przyjęciem warunków

niniejszego regulaminu. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie

podpisanego formularza.

 • Prace należy składać na odpowiednim nośniku do dnia 15 października 2019 r. w sekretariacie NOK lub przesłać pocztą na adres: Nakielski Ośrodek Kultury, ul. Mickiewicza 3, 89 – 100 Nakło nad Notecią, z dopiskiem „Nakło mój dom”. Decyduje data stempla pocztowego.

Prawa autorskie

 • Zgłoszenie filmu do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że zgłoszony utwór nie narusza praw osób trzecich oraz że rozpowszechnienie utworu nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku osób przedstawianych na fotografii czy w filmie. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatorów Konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik Konkursu.
 • Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do korzystania przesłanych utworów na wszystkich polach eksploatacji umożliwiających przeprowadzenie konkursu, a w szczególności obejmującej uprawnienie do: utrwalania, zwielokrotnienia wszelkimi technikami, wprowadzenia do pamięci komputera, publikacji w materiałach Organizatora. Laureat udziela też zgody na udzielanie przez Organizatora sublicencji podmiotom trzecim, w celu informacyjnym i promującym Konkurs.
 • Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na utrwalenie i rozpowszechnienie ich wizerunku w zakresie związanym z konkursem, a w szczególności do umieszczenia go w różnego rodzaju mediach (np. Internet czy prasa).
 • Osoby występujące w filmikach wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku i jego upubliczniania.

Nakielski Ośrodek Kultury