Nakło nad Notecią: Nabór wniosków o przyznanie dotacji na wymianę źródeł ciepła

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła na terenie gminy Nakło nad Notecią w 2022 r.

Nabór ogłoszony jest zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/941/2021 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 grudnia  2021 r. w sprawie zasad i trybu przy udzielaniu dotacji celowej na realizacje zdań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania.

 1. Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie od dnia 18 stycznia 2022 r. do 30 września 2022 r.

  Wnioski można składać wyłącznie w okresie naboru. Wnioski złożone po okresie naboru nie będą rozpatrywane.

 2. Miejsce składania wniosków:
  Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, ul. Ks. P. Skargi 7, pok. nr 9 lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy, Nakło nad Notecią, ul. Ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią. W przypadku przesyłki pocztowej, decyduje data wpływu do Urzędu.
 3. Wnioski mogą składać osoby fizyczne, prawne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi osobami prawnymi, które posiadają prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Gminy Nakło nad Notecią.
 4. Wysokość przyznanej dotacji wyniesie:
 • 2 000,00 zł w przypadku wymiany starych kotłów i pieców domowych, węglowych na piece ze sterowanym procesem spalania i automatycznym dozowaniem paliwa stałego, zasilanych biomasą (pellet) spełniające wymagania normy PN-EN 303-5:2012 lub zgodne z wymogami  dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE  (Ekoprojekt).
 • 2 500,00  zł w przypadku wymiany starych kotłów i pieców domowych, węglowych na ogrzewanie gazowe, olejowe, elektryczne, z wykorzystaniem pomp ciepła lub na zasilanie z miejskiej sieci ciepłowniczej lub przyłączenia do centralnego kotła gazowego istniejącego w lokalu/budynku.

UWAGA:  WYMIANA STAREGO PIECA/KOTŁA CO. MOŻE NASTĄPIĆ DOPIERO PO PODPISANIU UMOWY Z GMINĄ NAKŁO NAD NOTECIĄ

WAŻNE: Do wniosku należy przedłożyć  następujące dokumenty:

 1. Kopię tytułu prawnego (akt własności, umowa najmu wraz ze zgodą właściciela),
 2. W przypadku wymiany źródła ciepła na piec gazowy należy przedłożyć decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, która obejmuje wewnętrzną instalację gazową, lub potwierdzenie złożenia wniosku o przedmiotową decyzję.
 3. Kopię dokumentu o braku możliwości przyłączenia się do sieci ciepłowniczej lub gazowej, wystawionego przez operatora sieci lub projektanta (w przypadku zakupu i montażu  kotła zasilanego paliwem stałym – biomasa, dotyczy terenu miasta Nakło nad Notecią).
 4. Zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości  na realizację  inwestycji oraz posiadaniu przez nich wiedzy co do zakresu i rodzaju planowanych prac – jeżeli występuje więcej niż jeden właściciel.
 5. Wszystkie zaświadczenia, decyzje i in. dokumenty o przyznaniu pomocy de minimis albo pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie podmiot otrzymał w roku bieżącym oraz w ciągu 2 lat poprzedzających lub oświadczenie o niekorzystaniu z takiej pomocy we wskazanym okresie – dotyczy rolników i przedsiębiorców.
  – formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomocy de minimis – dotyczy przedsiębiorców
  – formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – dotyczy rolników.,
  – oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej, bądź działalności w rolnictwie.
 6. Zdjęcie pieca/kotła co. przeznaczonego do wymiany.

KOMPLETNE WNIOSKI REALIZOWANE BĘDĄ WEDŁUG KOLEJNOŚCI WPŁYWU DO URZĘDU (DO WYSOKOŚCI ŚRODKÓW ZABEZPIECZONYCH W BUDŻECIE)

  Szczegółowych informacji na temat naboru udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w godzinach pracy Urzędu – pok. nr 13A (tel. 52  386 79 73).