Nakło nad Notecią: Podsumowano kwalifikację wojskową 2023

W dniach od 8 maja 2023 r. do 30 maja 2023 r. na terenie powiatu nakielskiego została przeprowadzona  kwalifikacja wojskowa, której organizatorem był Starosta Nakielski. Stawienie się do kwalifikacji wojskowej obejmowało stawienie się przed przedstawicielem burmistrza/wójta, powiatową komisją lekarską oraz przedstawicielem szefa wojskowego centrum rekrutacji. Powiatowa komisja lekarska określała zdolność fizyczną i psychiczną do służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, poprzez zaliczenie do jednej z czterech kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:

 • kategoria A (zdolny do służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby zastępczej);
 • kategoria B (czasowo niezdolny do służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, w czasie pokoju;
 • kategoria D (niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej);
 • kategoria E (trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny).

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2023 r. podlegali:

 1. mężczyźni urodzeni w 2004 r.
 2. mężczyźni urodzeni w latach 1999—2003, którzy nie posiadali określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby, które w latach 2021-2022:
  1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe­niem kwalifikacji wojskowej;
  2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, za czasowo niezdolne do służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej.
 4. kobiety urodzone w latach 1999—2004, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety, pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na  kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 stawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
 5. osoby, które ukończyły 18 lat życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

W spotkaniu podsumowującym, które odbyło się 31 maja 2023 r. w sali konferencyjnej Przystani Powiat Nakielski w Nakle nad Notecią uczestniczyli m.in.: ppłk Andrzej Nieradko – Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Bydgoszczy, Tadeusz Sobol starosta nakielski, Tomasz Miłowski – wicestarosta nakielski, lek. med. Mirosław Sławiński oraz lek. Med. Dariusz Stefaniuk – osoby pełniące funkcje przewodniczących powiatowej komisji lekarskiej, członkowie komisji lekarskiej pełniące funkcje psychologów i średniego personelu do spraw zdrowia, przedstawiciele burmistrzów i wójta gmin z obszaru powiatu nakielskiego, mjr Marek Bartkowiak przedstawiciel dowódcy 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz osoby zatrudnione do wprowadzania danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej i wydawania zaświadczeń o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz orzeczonej zdolności do służby wojskowej.

Podczas podsumowania Dariusz Domek – kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią w zastępstwie sekretarz powiatowej komisji lekarskiej przedstawił dane statystyczne dot. tegorocznej kwalifikacji wojskowej. Natomiast Starosta Nakielski podziękował wszystkim zebranym za sprawne przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Miłym akcentem było wręczenie Małgorzacie Rychlickiej odznaki pamiątkowej WKU w Bydgoszczy przez szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Bydgoszczy.

 

zdjęcia: Dariusz Wojciechowski