O g ł o s z e n i e Starosty Nakielskiego z dn. 03 sierpnia 2022 roku  ws. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

O g ł o s z e n i e

Starosty Nakielskiego

z dnia 03 sierpnia 2022 roku

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) – Starosta Nakielski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.

I. Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości

Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznacza się do oddania  w dzierżawę, na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata, nieruchomości położone w Mroczy, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

  • nr 423/5 o powierzchni 0,0100 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1N/ 00007229/9,
  • nr 973/175 o powierzchni 0,0068 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1N/00028032/4.

 II. Opis nieruchomości

Działki nr: 423/5 i 973/175 stanowią użytek Bi – inne tereny zabudowane. Znajduje się na  nich budynek o numerze ewidencyjnym 3003, stanowiący wg PKOB budynki handlowo – usługowe. W budynku tym znajduje się sklep. Natomiast właścicielem poniesionych nakładów finansowych na budowę pawilonu handlowego jest osoba fizyczna.   

III. Przeznaczenie nieruchomości

Zgodnie z zaświadczeniem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 lipca 2022 r.,    znak: RI.6727.105.2022.AZ, działki nr: 973/175 oraz 423/5 nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Natomiast w obowiązującym studium uwarunkowań         i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mrocza (Uchwała nr XX/180/2016 Rady Miejskie w Moczy z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrocza) przedmiotowe działki zlokalizowane są na terenach oznaczonych jako:

  • działka nr 973/175 – „droga gminna”,
  • działka nr 423/5 – „droga powiatowa”.

IV. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy oraz terminy ich wnoszenia  

Stawka czynszu dzierżawnego wynosi 4,00 zł/m² miesięcznie.

Termin wnoszenia czynszu z tytułu dzierżawy do 15 – tego dnia każdego miesiąca.

V. Zawarcie umowy dzierżawy w/w nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata.

VI. Ogłoszenie wywiesza się na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ulicy Gen. Henryka Dąbrowskiego 54 oraz w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego       w Nakle nad Notecią przy ulicy Ks. Piotra Skargi 6, a także zamieszcza się w portalu Powiatu Nakielskiego (https://powiat-nakielski.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej (https://pow-nakielski.rbip.mojregion.info).

STAROSTA NAKIELSKI

    Tadeusz Sobol