Obwieszczenie Starosty Nakielskiego z dnia 18 czerwca 2024 roku

OBWIESZCZENIE

STAROSTY NAKIELSKIEGO

z dnia 18.06.2024r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. Poz. 311)   oraz zgodnie z art. 61 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2024r. Poz.572), zawiadamiam o wszczęciu na wniosek zarządcy dróg gminnych –Burmistrza Szubina(wniosek z dnia 20.05.2024r. L.dz. 4918/05/2024, uzupełniony w dniu 17.06.2024r.)postępowania administracyjnego w sprawie:

zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych na terenach inwestycyjnych we wsi Kowalewo, gmina Szubin wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo, gmina Szubin”.

Granice lokalizacji inwestycji obejmują:

1. Nieruchomości których właścicielem jest Burmistrz Szubina:

 • działka nr 30,obręb ewidencyjny Kowalewo, gmina Szubin,
 • działka nr 60,obręb ewidencyjny Kowalewo, gmina Szubin,
 • działka nr 94,obręb ewidencyjny Kowalewo, gmina Szubin,
 • działka nr 1859/1,obręb ewidencyjny Kowalewo, gmina Szubin,
 • działka nr 1859/2,obręb ewidencyjny Kowalewo, gmina Szubin,
 • działka nr 1859/3,obręb ewidencyjny Kowalewo, gmina Szubin,
 • działka nr 1859/4,obręb ewidencyjny Kowalewo, gmina Szubin,
 • działka nr 1859/7,obręb ewidencyjny Kowalewo, gmina Szubin,
 • działka nr 1859/20,obręb ewidencyjny Kowalewo, gmina Szubin,
 • działka nr 1859/22,obręb ewidencyjny Kowalewo, gmina Szubin,
 • działka nr 1859/24,obręb ewidencyjny Kowalewo, gmina Szubin,

2. Nieruchomości powstałe w wyniku projektu podziału działek:

 • działka nr 27/3(27/7*, 27/6), obręb ewidencyjny Kowalewo, gmina Szubin,
 • działka nr 1859/21(1859/29*, 1859/28), obręb ewidencyjny Kowalewo, gmina Szubin,
 • działka nr 1859/23(1859/27*, 1859/26), obręb ewidencyjny Kowalewo, gmina Szubin,

Numery działek XXX (XXX*, XXX) oznaczają kolejno:

XXX   –   numer ewidencyjny działki przed podziałem

XXX* –   numer ewidencyjny działki powstałej w wyniku podziału nieruchomości, objętej liniami  rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, która zostaje przeznaczona na drogę

XXX   –   nr ewidencyjny działki powstałej w wyniku podziału nieruchomości, znajdującej się poza liniami rozgraniczającymi przedmiotowej drogi, pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.

3. Nieruchomości w stosunku do których decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zapewnia inwestorowi prawo wejścia na ich teren w celu prowadzenia robót budowlanych oraz czasowo ogranicza sposób korzystania z nieruchomości lub jej części (w tym w celu przebudowy innych dróg oraz przebudowy infrastruktury technicznej):

 • działka nr 8/3, obręb ewidencyjny Kowalewo, gmina Szubin,
 • działka nr 1859/9, obręb ewidencyjny Kowalewo, gmina Szubin,
 • działka nr 94, obręb ewidencyjny Kowalewo, gmina Szubin,
 • działka nr 1859/3, obręb ewidencyjny Kowalewo, gmina Szubin,
 • działka nr 1859/4, obręb ewidencyjny Kowalewo, gmina Szubin,
 • działka nr 60, obręb ewidencyjny Kowalewo, gmina Szubin,
 • działka nr 61/3, obręb ewidencyjny Kowalewo, gmina Szubin,
 • działka nr 1859/7, obręb ewidencyjny Kowalewo, gmina Szubin,
 • działka nr 1859/23 (po podziale część nieruchomości oznaczonej1859/26) , obręb ewidencyjny Kowalewo, gmina Szubin,
 • działka nr 1859/17, obręb ewidencyjny Kowalewo, gmina Szubin,
 • działka nr 1859/25, obręb ewidencyjny Kowalewo, gmina Szubin,
 • działka nr 1859/21(po podziale część nieruchomości oznaczonej1859/28), obręb ewidencyjny Kowalewo, gmina Szubin,
 • działka nr 1859/9, obręb ewidencyjny Kowalewo, gmina Szubin,
 • działka nr 27/3(po podziale część nieruchomości oznaczonej27/6), obręb ewidencyjny Kowalewo, gmina Szubin,
 • działka nr 94, obręb ewidencyjny Kowalewo, gmina Szubin,
 • działka nr 1859/3, obręb ewidencyjny Kowalewo, gmina Szubin,
 • działka nr 1859/15, obręb ewidencyjny Kowalewo, gmina Szubin,

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany. 

Informuję, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ul. Gen. H. Dąbrowskiego 54, pokój nr 8, w dniach pracy urzędu, w godz. 700 – 1500, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w internetowym serwisie informacyjnym Kurier Nakielski, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Powiatu Nakielskiego: http://pow-nakielski.rbip.mojregion.info oraz na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych Gminy Szubin.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

                z. up. Starosty

        mgr inź. Jacek Kwasigroch

                   Dyrektor

          Wydziału Administracji

Architektoniczno Budowlanej i Inwestycji