Obwieszczenie Starosty Nakielskiego z dnia 5 sierpnia 2022r.

OBWIESZCZENIE

STAROSTY NAKIELSKIEGO

z dnia 5.08.2022r.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2021r. Poz. 735 z późn. zm.), w związku  z art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. Poz. 176)

zawiadamiam

o wydaniu przez Starostę Nakielskiego decyzji nr ZRID/3/2022 z dnia 5.08.2022r., znak: WWA.6740.2.3.2022.AM., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr  090165C w miejscowości Ostrowo.

Granice lokalizacji inwestycji obejmują:

1. Nieruchomości powstałe w wyniku projektu podziału działek:

  • działka nr 3248/6(powstała w wyniku podziału działki nr 3248/3), obręb ewidencyjny Ostrowo, gmina Mrocza,
  • 2. Nieruchomości w stosunku do których decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zapewnia inwestorowi prawo wejścia na ich teren w celu prowadzenia robót budowlanych oraz czasowo ogranicza sposób korzystania z nieruchomości lub jej części w celu przebudowy innych dróg:
  • działka nr 59 obręb ewidencyjny Ostrowo, gmina Mrocza,
  • działka nr 62 obręb ewidencyjny Ostrowo, gmina Mrocza,
  • działka nr 63/4 obręb ewidencyjny Ostrowo, gmina Mrocza

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany.

Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ul. Gen. H. Dąbrowskiego 54 (pokój nr 8) w dniach pracy urzędu, w godzinach od 700 do 1500, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w internetowym systemie informatycznym Kurier Nakielski, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Powiatu Nakielskiego: http://pow-nakielski.rbip.mojregion.info oraz na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych Gminy Mrocza.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Starosty Nakielskiego, w terminie 14 dni od dnia dokonania zawiadomienia o wydaniu decyzji. Informacje na temat odszkodowania można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Nakle nad Notecią, ul. Ks. P. Skargi 6,  tel. 52 386 66 86.

z up. Starosty Nakielskiego

mgr inż. Anna Marciniak

Główny Specjalista

Wydziału Architektury i Budownictwa