Odcinek z cyklu „3mamy lato w podróży” TVP Bydgoszcz nagrywała w Witosławiu

W ramach współpracy z Lokalną Grupą Działania  Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” wczoraj, 9 sierpnia 2022 roku w Parku Dworskim w Witosławiu nagrywany był materiał do programu Telewizji Polskiej oddział w Bydgoszczy –  „3mamy lato w podróży”. Audycja edukacyjno – informacyjna  ma na celu zaprezentowanie walorów  przyrodniczych, kulturowych i turystycznych Gminy Mrocza. Zaprezentowane także zostaną  zrealizowane projekty oraz działania dot. m.in. aktywizacji seniorów. W programie na pytania dziennikarki Moniki Kamińskiej odpowiadali  m.in.: Starosta Nakielski – Tadeusz Sobol, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza – Waldemar Chudzik, Wioletta Borys-Stachowiak – Zastępca Burmistrza Szubina, Dorota Stanek – Dyrektor Biura LGD „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, Barbara Jasińska – Wiceprezes Zarządu „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, Michał Raczyński – pracownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy oraz przedstawiciele organizacji i instytucji realizujących projekty i zajęcia dla mieszkańców, w tym głownie dla seniorów.

Daty emisji programu w TVP3 Bydgoszcz podane zostaną w późniejszym terminie.

Program  nagrywany był m.in. w Parku Dworskim w Witosławiu, który w ramach projektu rewitalizacyjnego został przebudowany  na „Centrum Aktywizacji Społecznej w Witosławiu”.

Operacja uzyskała dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 7, działanie 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność,  Przedsięwzięcie LSR: Infrastruktura dla włączenia społecznego,  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie inwestycji została podpisana 8 grudnia 2020r. Budowa „Centrum Aktywizacji Społecznej w Witosławiu” jest jednym z głównych projektów rewitalizacyjnych ujętych do realizacji w „Programie Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Mrocza na lata 2017-2023”, które mają przyczynić się do aktywizacji mieszkańców obszaru rewitalizacji sołectwa Witosław poprzez wzmocnienie infrastruktury służącej rozwojowi społecznemu.

Przedmiotowa inwestycja polegała na przebudowie zabytkowego parku w celu stworzenia Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu – miejsca służącemu zgromadzeniom lokalnej społeczności oraz stwarzającym okazję do organizowania nowych, ciekawych imprez i wydarzeń społecznych. Proces rewitalizacji terenu umożliwił wykorzystanie założenia parkowego w celu organizacji inicjatyw o charakterze kulturalnym oraz sportowym.
Realizacja zadania polegała na: wykonaniu utwardzonych alejek parkowych „ścieżki zdrowia” wraz z niezbędną infrastrukturą (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe) i siłownią zewnętrzną dla seniorów oraz tablicami z ćwiczeniami ruchowymi, budowie boiska do siatkówki plażowej, zagospodarowaniu brzegu jeziora poprzez budowę piaszczystej plaży, zbudowaniu wiaty i podestu drewnianego przeznaczonego na cele społeczne i edukacyjne, wykonaniu stylowego oświetlenia parkowego, montażu miejskiej toalety wraz z doprowadzeniem przyłączy instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz rewitalizacji terenów roślinności parkowej.
Ponadto w ramach kosztów niekwalifikowalnych projektu odtworzono zarysu budynku dworu, oczyszczono stanowisko archeologiczne z samosiewów drzew, ogrodzono je i oznaczono.

7 lipca 2021r.  dokonano odbioru końcowego inwestycji.

Całkowita wartość zadania wyniosła: 2 229 791,42 zł, wartość kosztów kwalifikowalnych: 2 212 817,42 zł. Kwota dofinansowania to: 1 766 493,28 zł.

tekst: UMiG Mrocza

zdjęcia: powierzone

Kopiowanie, przetwarzanie, powielanie w całości lub w części treści opisu, zdjęć oraz wszelkich elementów graficznych a także przechowywanie w systemach wyszukiwania, umieszczanie na innych stronach www, przekazywanie, przesyłanie czy udostępnianie innym osobom wyżej wymienionych elementów bez zgody właściciela i autora jest zabronione. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).