Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy w biurze Lokalnej Grupy Działania

Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” ogłasza nabór na stanowisko pracy w biurze LGD

Określenie stanowiska pracy: specjalista ds. projektów

Forma zatrudnienia: umowa o pracę (pełen etat)

WYMAGANIA KONIECZNE ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

 • wykształcenie wyższe lub średnie,
 • znajomość specyfiki obszaru LGD „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”,
 • umiejętność dobrej organizacji własnego stanowiska pracy.

WYMAGANIA POŻĄDANE ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

 • znajomość obsługi komputera,
 • doświadczenie w pracy biurowej lub administracyjnej,
 • prawo jazdy kat. B.

WYMAGANE DOKUMENTY – OFERTY KANDYDATÓW POWINNY ZAWIERAĆ:

 • CV oraz list motywacyjny zawierające informacje o spełnieniu przez kandydata wymagań koniecznych (obligatoryjnie) oraz pożądanych (jeśli dotyczy),
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (na wzorze LGD),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (na wzorze LGD),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie (umowy o pracę i/lub umowy cywilnoprawne),
 • kopie dokumentów poświadczające posiadanie wymaganych kwalifikacji oraz dodatkowych umiejętności (jeśli dotyczy).

DODATKOWE INFORMACJE:

Wzory dokumentów, o których mowa powyżej, jak również szczegółowy zakres obowiązków na stanowisku specjalisty ds. projektów oraz zasady zatrudniania pracowników biura LGD (wyciąg z Regulaminu biura LGD), udostępnione zostały na stronie internetowej www.krajna-paluki.cna.org.pl, artykuł: „Nabór na stanowisko pracy w biurze LGD”.

WYMAGANIA FORMALNE ZWIĄZANE ZE ZŁOŻENIEM DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH:

Oferty:

 • złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu,
 • przesłane e-mail,
 • niepodpisane,
 • niepełne (brak jednego z dokumentów wymaganych)

nie będą rozpatrywane!

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy wysłać poprzez operatora pocztowego lub przesyłką kurierską w zamkniętej kopercie z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. PROJEKTÓW” na adres siedziby/biura Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” przy ul. Powstańców Wielkopolskich 6 w Nakle nad Notecią, w terminie od dnia ogłoszenia naboru do dnia 20.04.2020 r. (decyduje data wpływu do biura LGD).

Dodatkowych informacji udziela Prezes Zarządu Stowarzyszenia Kamila Radzka-Januszewska pod numerem telefonu +48 608 447 750.

Z kandydatami, którzy spełnią wskazane w ogłoszeniu o naborze wymagania, przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Administratorem Danych Osobowych jest Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” z siedzibą w Nakle nad Notecią, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, KRS: 0000315055 reprezentowane przez Zarząd Stowarzyszenia, e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl. Inspektorem Ochrony Danych w Stowarzyszeniu jest Tomasz Kubisz, e-mail: kontakt@systems.net.pl.

Zarząd Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w Nakle