Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dn. 15 marca br. ws. wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Ogłoszenie Starosty Nakielskiego

z dnia 15 marca 2023roku

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) i zarządzenia Nr 30/2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2023 r.– Starosta Nakielski podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczył do sprzedaży niżej opisaną nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa:

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości:

Nieruchomość Skarbu Państwa stanowiąca działkę nr 90/2 o pow. 0,3732 ha, obr. Wąsosz, gm. Szubin, dla której Sąd Rejonowy w Szubinie prowadzi księgę wieczystą nr BY1U/00040652/2.

  1. Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana. Stanowi grunt porośnięty chwastami, trawami, samosiejkami robinii akacjowej i pojedynczymi drzewami (świerki, brzozy), oraz krzewami. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulicy Szkolnej. Działka ma dostęp do sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej oraz dawnego cmentarza ewangelickiego.

  1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z zaświadczeniem Burmistrza Szubina z dnia 31.10.2022 r. dla nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy, uchwalonego uchwałą nr  XLVII/353/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15.05.2014 r. Nieruchomość oznaczona jest w planie symbolem 4U/MN – teren przeznaczony na cel zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

  1. Cena nieruchomości:

Cena wywoławcza zostanie wskazana w ogłoszeniu o przetargu w kwocie nie niższej niż 250.000 zł netto.

  1. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami –6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 54, w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Nakle  nad Notecią przy ul. Ks. Piotra Skargi 6, oraz w prasie lokalnej i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Nakielskiego.

 

Starosta Nakielski – Tadeusz Sobol