Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dn. 22 listopada 2021r. ws. sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży    

O g ł o s z e n i e

Starosty Nakielskiego

z dnia 22 listopada 2021 roku

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), Starosta Nakielski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

I. Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości:

Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznacza się do  sprzedaży nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Mieczkowo, gmina Kcynia, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 74/1 o powierzchni 0,0700 ha, dla której Sąd Rejonowy w Szubinie – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1U/00029769/2.

II. Opis nieruchomości:

Nieruchomość ta położona jest w miejscowości Mieczkowo przy drodze stanowiącej własność Gminy Kcynia. Jest ona porośnięta samosiewami drzew i krzewów. Jej bezpośrednie otoczenie stanowią tereny rolne oraz tereny zabudowy gospodarstw rolnych.   Z treści rejestru gruntów wynika, że stanowi ona użytek Br-PsV, tj. grunty rolne zabudowane.

III. Przeznaczenie nieruchomości:

Obszar przedmiotowej nieruchomości nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kcynia przyjętego Uchwałą Nr VI/34/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 lutego 2011 r. nieruchomość ta położona jest w terenie urbanizacji.

IV. Cena nieruchomości:

Cena nieruchomości wynosi 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

V. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami:

6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

VI. Ogłoszenie wywiesza się na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ulicy Gen. Henryka Dąbrowskiego 54 oraz w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ulicy Ks. Piotra Skargi 6, a także zamieszcza się na stronie Powiatu Nakielskiego (https://powiat-nakielski.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej (https://pow-nakielski.rbip.mojregion.info).

STAROSTA NAKIELSKI

    Tadeusz Sobol