Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dn. 8 sierpnia 2022 roku ws. wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

O g ł o s z e n i e

Starosty Nakielskiego

z dnia 08 sierpnia 2022 roku

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) – Starosta Nakielski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu.

I. Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości

Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznacza się do oddania  w użytkowanie wieczyste nieruchomość położoną w Nakle nad Notecią przy ulicy Sądowej, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 2443/26 i 2443/27 o łącznej powierzchni 0,3756 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1N/00001493/8 oraz przeznacza się do zbycia udziały w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Nakle nad Notecią przy ulicy Sądowej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr:

  • 2443/23 o pow. 0,0639 ha, KW nr BY1N/00020013/9 – udział w wysokości: 2691/8189,
  • 2443/31 o pow. 0,0888 ha, KW nr BY1N/00020011/5 – udział w wysokości: 3756/10326,
  • 2443/35 o pow. 0,0271 ha, KW nr BY1N/00019883/8 – udział w wysokości 3756/17917.

 II. Opis nieruchomości

Nieruchomość stanowiąca działki nr: 2443/26 i 2443/27 położona jest w centralnej      części miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy handlowo – usługowej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz ruin po byłych zakładach mięsnych. W dalszym otoczeniu znajdują się tory kolejowe. Nieruchomość ta ma kształt zbliżony do prostokąta.  Na jej terenie znajdują się ruiny zabudowań oraz gruzowiska po byłych zakładach mięsnych. Natomiast dostęp do drogi publicznej realizowany jest poprzez działki nr: 2443/23, 2443/31   i 2443/35, stanowiące użytek dr – drogi.

III. Przeznaczenie nieruchomości

Zgodnie z zaświadczeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 08 sierpnia 2022 r., znak: RGP.6727.259.2022, działki nr: 2443/26 i 2443/27 objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Sądowej w Nakle nad Notecią, zatw. uchwałą Nr XXII/507/2020 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia  28 maja 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z dnia 04.06.2020 r., poz. 2870) i położone są    w jednostce o symbolu MW/UO.

Tekst planu: teren oznaczony symbolem MW/UO przeznacza się na cel zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usług oświaty.

Natomiast działki nr: 2443/23, 2443/31 i 2443/35 objęte są zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych przy ul. Sądowej, zatw. uchwałą Nr LI/985/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 października 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z dnia 14.11.2014 r., poz. 3245) i położone są w jednostkach       o symbolach:

  • działki nr: 2443/23 i 2443/35 – KDW3,
  • działka nr 2443/31 – KDW1, KDW2 i KDW3.

Tekst planu: tereny oznaczone symbolami KDW1, KDW2 i KDW3 przeznacza się na cel drogi wewnętrznej.

IV. Termin zagospodarowana nieruchomości

Realizacja inwestycji polegającej na budowie placówki oświatowej, w tym przedszkoli i żłobków, winna nastąpić w terminie pięciu lat od dnia wydania zarządzenia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr 135/2022 z dnia 15 lipca 2022 r.

V. Cena nieruchomości

Cena nieruchomości wynosi 400.000,00 zł.

VI. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego, terminy wnoszenia opłat oraz zasady aktualizacji opłat  

Stawka procentowa pierwszej opłaty za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste wynosi 25 % ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu. Pierwsza opłata podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Natomiast wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia       31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.

VII. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami:

  • 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

VIII. Ogłoszenie wywiesza się na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ulicy Gen. Henryka Dąbrowskiego 54 oraz w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ulicy Ks. Piotra Skargi 6, a także zamieszcza się w portalu Powiatu Nakielskiego (https://powiat-nakielski.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej (https://pow-nakielski.rbip.mojregion.info).

STAROSTA NAKIELSKI

     Tadeusz Sobol