Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 2 lipca 2020r. ws. przetargu ustnego ograniczonego

Ogłoszenie

Starosty Nakielskiego

z dnia 02 lipca 2020 roku

w sprawie przetargu ustnego ograniczonego

Działając na podstawie art. 11 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 3          i art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) oraz Zarządzenia Nr 89/2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 03 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości Skarbu Państwa, Starosta Nakielski podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa.

I. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, która nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dlatego przetarg jest ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich.

II. Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości:

Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznacza się do  sprzedaży nieruchomość położoną w Nakle nad Notecią, oznaczoną w ewidencji gruntów      i budynków jako działka nr 640/15 o powierzchni 2,3004 ha, dla której Sąd Rejonowy          w Nakle nad Notecią – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr  BY1N/00008135/0. Z treści rejestru gruntów wynika, że w/w działka stanowi następujące użytki: RIIIa – grunty orne klasy IIIa o powierzchni 0,5586 ha oraz RIVb – grunty orne klasy IVb o powierzchni 1,7418 ha.

III. Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość położona jest we wschodniej części miasta Nakło nad Notecią. Jest ona niezagospodarowana, a jej kształt jest nieregularny. Teren nieruchomości jest pochyły w kierunku torów kolejowych natomiast od strony cukrowni jest skarpa o dużym nachyleniu i zagłębieniu. Nieruchomość ta nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

IV. Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z zaświadczeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 16 czerwca 2020 r., znak: RGP.6727.220.2020, działka nr 640/15 położona jest na terenie, na którym brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla działki tej nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nakło nad Notecią wraz ze zmianami i tekstem jednolitym przyjętym uchwałą nr XXVIII/559/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 listopada 2016 r., dla przedmiotowej działki określono kierunek zagospodarowania: ZD – tereny ogrodów działkowych.

V. Obciążenia działki oraz zobowiązania, których jest przedmiotem:

Działka nie jest obciążona hipoteką oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

VI. Cena wywoławcza:

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Sprzedaż nieruchomości objęta będzie zwolnieniem z podatku VAT.

VII. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się dnia 18 sierpnia 2020 r. o godzinie 10:00 w Starostwie Powiatowym   w Nakle nad Notecią przy ulicy Gen. Henryka Dąbrowskiego 54, pokój nr 16.

VIII. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) należy wnieść        w pieniądzu do dnia 11 sierpnia 2020 r. na konto Powiatu Nakielskiego nr 98 8179 0009 0000 6288 2000 0010 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ulicy Gen. Henryka Dąbrowskiego 54.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi w całości nabywca nieruchomości.

IX. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu:

Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu należy dostarczyć do dnia 11 sierpnia 2020 r. do Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, który mieści się przy ulicy Ks. Piotra Skargi 6, pokój nr 7.

Komisja przetargowa sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i kwalifikuje ich do uczestnictwa w przetargu.

Lista osób zakwalifikowanych zostanie wywieszona na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ulicy Gen. Henryka Dąbrowskiego 54 oraz w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ulicy Ks. Piotra Skargi 6 nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

X. Warunki uczestniczenia w przetargu:

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wniesienie wadium w ustalonej wysokości, we wskazanej formie i w wyznaczonych terminie oraz miejscu oraz dostarczenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu w wyznaczonych terminie oraz miejscu.

Przed otwarciem przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestników przetargu.

W przypadku uczestniczenia w przetargu tylko jednego z współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w przetargu w celu nabycia nieruchomości.

XI. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

XII. Starosta Nakielski może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. W informacji podaje się przyczynę odwołania przetargu.

XIII. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na okres 30 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ulicy Gen. Henryka Dąbrowskiego 54 oraz w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego  w Nakle nad Notecią przy ulicy Ks. Piotra Skargi 6. Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronie internetowej Powiatu Nakielskiego (http://powiat-nakielski.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej (http://pow-nakielski.rbip.mojregion.info).

XIV. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu:

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym       w Nakle nad Notecią w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,         który mieści się przy ulicy Ks. Piotra Skargi 6 lub telefonicznie pod nr 52 386 66 84.

STAROSTA NAKIELSKI

Tadeusz Sobol