Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 24 listopada 2021r. ws. sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży    

O g ł o s z e n i e

Starosty Nakielskiego

z dnia 24 listopada 2021 roku

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), Starosta Nakielski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

I. Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości:

Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznacza się do  sprzedaży nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Kowalewo, gmina Szubin, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 74/41 o powierzchni 0,1900 ha, dla której Sąd Rejonowy w Szubinie – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1U/00001586/3.

II. Opis nieruchomości:

Nieruchomość ta położona jest w miejscowości Kowalewo, gmina Szubin. Działka ma kształt litery L, a jej teren jest płaski. Istnieje możliwość uzbrojenia działki w sieci: wodociągową, kanalizacyjną i energetyczną. W zachodniej części działki jest ułożona kanalizacja sanitarna. W sąsiedztwie przedmiotowej działki znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne. Z treści rejestru gruntów wynika, że stanowi ona użytki: RIVb i RV, tj. grunty orne.

III. Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z zaświadczeniem Burmistrza Szubina z dnia 29 kwietnia 2021 r., znak: PP.6727. 328.2021, dla terenu działki o numerze 74/41 w obrębie geodezyjnym Kowalewo obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy, uchwalonego uchwałą Nr XLVII/353/14 Rady Miejskiej w Szubinie  z dnia 15 maja 2014 r. Zgodnie z tym planem działka ta zlokalizowana jest w konturze urbanistycznym oznaczonym symbolem 12MN – teren przeznaczony na cel zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

IV. Cena nieruchomości:

Cena nieruchomości wynosi 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).

V. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami:

  • 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

VI. Ogłoszenie wywiesza się na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ulicy Gen. Henryka Dąbrowskiego 54 oraz w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ulicy Ks. Piotra Skargi 6, a także zamieszcza się na stronie Powiatu Nakielskiego (https://powiat-nakielski.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej (https://pow-nakielski.rbip.mojregion.info).

STAROSTA NAKIELSKI

    Tadeusz Sobol