Ogłoszenie Zarządu Powiatu Nakielskiego z dn. 22.03.2023r ws. wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia     

O g ł o s z e n i e

Zarządu Powiatu Nakielskiego

z dnia 22 marca 2023 roku

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 344), Zarząd Powiatu Nakielskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny.

I. Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości:

Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nakielskiego przeznacza się do zbycia w drodze darowizny następujące nieruchomości położone w Nakle nad Notecią, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr:

  • 2014/1, 2014/2 i 2028/3 o łącznej powierzchni 0,2216 ha, KW nr BY1N/00005694/5,
  • 2015/1 i 2015/2 o łącznej powierzchni 0,1082 ha, KW nr BY1N/00002177/4,
  • 2029/4 i 2031/9 o łącznej powierzchni 0,2350 ha, KW nr BY1N/00010630/7,
  • 2028/7 o powierzchni 0,0216 ha, KW nr BY1N/00011310/5,
  • 2030/4 o powierzchni 0,0194 ha, KW nr BY1N/00001861/9.

II. Opis nieruchomości:

Nieruchomości te położone są w centrum miasta Nakło nad Notecią i stanowią funkcjonalno – gospodarczą całość. Aktualnie trwały zarząd przedmiotowymi nieruchomościami   sprawuje Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowią tereny ścisłej zabudowy śródmiejskiej, występują obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, obiekty usługowe, handlowe, budynki garaży, a także tereny zielone.

III. Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z zaświadczeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 16.03.2023 r., znak: RGP.6727.104.2023, na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Gimnazjalną i Pocztową w Nakle nad Notecią zatwierdzonego uchwałą Nr XLV/506/98 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 kwietnia 1998 r.:

  • działki nr: 2014/1 i 2015/1 położone są na terenie o symbolu 03*Kd – teren komunikacji, ulica dojazdowa,
  • działki nr: 2014/2, 2028/3, 2015/2, 2029/4, 2031/9, 2028/7 i 2030/4 położone są na terenie o symbolu 32 U/P/T – teren zabudowy usługowej, produkcyjnej, technicznej.

IV. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami:

  • 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

V. Ogłoszenie wywiesza się na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ulicy Gen. Henryka Dąbrowskiego 54 oraz w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ulicy Ks. Piotra Skargi 6, a także zamieszcza się w portalu Powiatu Nakielskiego (https://powiat-nakielski.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej (https://pow-nakielski.rbip.mojregion.info).

 

Starosta Nakielski Tadeusz Sobol

Wicestarosta Tomasz Miłowski