Ogłoszenie Zarządu Powiatu Nakielskiego z dn. 7 lipca 2020 roku ws. wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę

O g ł o s z e n i e

Zarządu Powiatu Nakielskiego

z dnia 07 lipca 2020 roku

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Nakielskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

I. Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości

Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nakielskiego przeznacza się do oddania w dzierżawę, na okres dwóch lat, grunty orne klas IIIa i IIIb o powierzchni, według stanu w ewidencji gruntów i budynków, 2,0447 ha, stanowiące część działki nr 27/2, wchodzącej w skład nieruchomości położonej w obrębie Izabela, gmina Mrocza, dla której Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr BY1N/00021505/2.

II. Opis nieruchomości

Część nieruchomości przeznaczona do oddania w dzierżawę to grunty orne klas IIIa i IIIb   o powierzchni, według stanu w ewidencji gruntów i budynków, 2,0447 ha, stanowiące część działki nr 27/2, wchodzącej w skład nieruchomości będącej własnością Powiatu Nakielskiego, położonej w obrębie Izabela, gmina Mrocza. Nieruchomość ta w przeszłości stanowiła zespół dworsko – parkowy. 

III. Przeznaczenie nieruchomości

Zgodnie z zaświadczeniem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 czerwca 2020 r., znak: RI.6727.87.2020.AZ, działka nr 27/2 położona w obrębie ewidencyjnym Izabela nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na przedmiotową działkę nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mrocza (Uchwała nr XX/180/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrocza) przedmiotowa działka ewidencyjna zlokalizowana jest na terenach oznaczonych jako „grunty rolne chronione klas bonitacyjnych II – III”, „pozostałe treny” oraz „strefa A ochrony konserwatorskiej”.

IV. Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy i terminy jej wnoszenia

Zgodnie z uchwałą Nr 246/2020 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 22 czerwca 2020 r.    w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntów ornych nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nakielskiego, minimalna stawka czynszu z tytułu dzierżawy w/w gruntów ornych wynosi 1.000,00 zł/ha rocznie netto.

Termin wnoszenia czynszu z tytułu dzierżawy do dnia 31 października za dany rok.

V. Oddanie w dzierżawę w/w gruntów ornych na okres dwóch lat nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, którego termin zostanie podany w ogłoszeniu o przetargu.

VI. Ogłoszenie wywiesza się na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ulicy Gen. Henryka Dąbrowskiego 54 oraz     w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego      w Nakle nad Notecią przy ulicy Ks. Piotra Skargi 6, a także zamieszcza się na stronie internetowej Powiatu Nakielskiego (http://powiat-nakielski.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej (https://pow-nakielski.rbip.mojregion.info).

Starosta Nakielski – Tadeusz Sobol

Wicestarosta Nakielski-  Tomasz Miłowski