Potulice: Pierwszy dzwonek za więziennym murem

1 września br. także w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Potulicach wybrzmiał pierwszy po wakacjach dzwonek. Kolejni słuchacze podejmują trud zdobycia nowych umiejętności, poszerzania wiedzy i efektywnego wykorzystania czasu, który przyszło im spędzić za murami więzienia.

Nowych słuchaczy potulickiej szkoły uroczyście powitali: kpt. Dariusz Witkowski – Dyrektor Zakładu Karnego w Potulicach oraz mgr Bartłomiej Chwiłka – Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Z potulickiej perspektywy

W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Potulicach naukę rozpoczęło 72 słuchaczy, którzy będą realizowali Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe zdobywając uprawnienia do pracy kucharza, cukiernika/piekarza, kucharza/cukiernika oraz piekarza. Nowy rok szkolny to także nowe wyzwania. Nauka w Centrum Kształcenia Ustawicznego odbywać się będzie w pełnym reżimie sanitarnym.

Wymiar resocjalizacji

Resocjalizacyjną rolą nauczania jest to, że angażuje ona całą osobowość skazanego, zmusza do wysiłku, wytrwałości, systematyczności oraz wymaga dyscypliny. Stanowi to istotny element planowania i zagospodarowania czasu wolnego i powala odnaleźć sens podejmowanych działań. Podczas trwania kary pozbawienia wolności jest to bardzo istotny element pozwalający na zachowanie równowagi i przywracanie dobrostanu. Podniesienie przez skazanych wykształcenia wiąże się także z rozszerzeniem luzu decyzyjnego w obszarze przyszłego zatrudnienia w warunkach wolnościowych. Wielowymiarowość nauczania polega także na poszerzaniu zasobów, które mogą zostać wykorzystane do znajdowania różnych rozwiązań problemów dnia codziennego. Im większe zasoby osobiste tym mniejsze prawdopodobieństwo skorzystania z nieadaptacyjnych form zachowania i wyboru postaw nieakceptowanych społecznie oraz niezgodnych z prawem.

Regulacje prawne

Wszyscy osadzeni w zakładach karnych i aresztach śledczych mają możliwość realizacji prawa do nauki, gwarantowanego im i organizowanego zgodnie z przepisami kodeksu karnego wykonawczego (art. 102 oraz art.130 – 134). W zakładach karnych prowadzi się nauczanie obowiązkowe w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum, a także umożliwia się nauczanie w zakresie ponadpodstawowym (ponad gimnazjalnym) i na kursach zawodowych. Pierwszeństwo w uzyskaniu możliwości objęcia nauczaniem mają skazani, którzy nie posiadają wyuczonego zawodu albo po odbyciu kary nie będą mogli go wykonywać, a także nie ukończyli 21 roku życia.

tekst i zdjęcie: ppor. Justyna Sejdowska