Podpisano umowę na realizację zadania pt. ”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrocza – Matyldzin – Białowieża”

W dniu dzisiejszym tj. 19.06.2020 roku podpisano umowę na realizację zadania pt. ”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrocza – Matyldzin – Białowieża”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Realizacja inwestycji umożliwi:
– odbiór ścieków z budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych zlokalizowanych wzdłuż planowanej kanalizacji i ich transport do oczyszczalni ścieków
– przekierowanie ścieków z przepompowni w Białowieży bezpośrednio do oczyszczalni, wyeliminuje to korozję siarczanową w istniejącej kanalizacji z betonu na terenie Mroczy, a tym samym wydłuży jej sprawność i bezpieczeństwo eksploatacji
– umożliwi podłączenie w dalszej kolejności kanalizacji i odprowadzanie ścieków do oczyszczalni z następujących miejscowości: „Matyldzin Wieś”,  Kaźmierzewo, Białowieży, Wyrzy

W ramach prac poza aglomeracją  planuje się wykonanie: tłoczni ścieków, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PE (PVC, PP) 200 o długości 1554m, kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE160 2697m. W ramach zadania odcinek długości 250 mb średnicy 160 mm zostanie wykonany w ramach aglomeracji i stanowi on koszt niekwalifikowany.

Na powyższy zakres pozyskano wsparcie w wysokości 1 169 780,00 zł, co stanowi 63.63 % kosztów kwalifikowanych tj. 1 838 782,14 zł. Wartość całego zadnia wynosi 2 339 552,41 zł.

materiał: Referat Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy