Potulice: Termomodernizacja Zakładu Karnego

To już ostatni rok prac związanych z termomodernizacją Zakładu Karnego w Potulicach. Od trzech lat w potulickiej jednostce penitencjarnej trwa nieustanna zmiana nie tylko wizerunku budynków mieszkalnych i administracyjnych, ale również ich funkcjonalności.

Korzyści

Planowana zmiana źródła ciepła z miałowego na gazowe stała się już realnością. Od początku roku 2020 Zakład Karny przestał emitować do atmosfery szkodliwe związki pochodzące ze spalania miału. Z biegiem lat na pewno przyniesie to bardzo pozytywny wpływ na czystość powietrza w naszym regionie. Ponadto w tym roku rozpoczniemy produkcję ciepła i energii dzięki zastosowaniu odnawialnych źródeł energii, co pozwoli na zwiększenie efektywność energetycznej naszego zakładu, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oraz będzie sprzyjało tworzeniu warunków do zrównoważonego rozwoju regionu poprzez poprawę jakości powietrza na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.

Koszty

41 059 212,06 PLN to koszt realizacji Projektu „Zmniejszenie energochłonności obiektów jednostki penitencjarnej – Zakładu Karnego w Potulicach” nr POIS.01.03.01-00-0107/16 w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Umowa

Projekt jest wynikiem podpisanej w dniu w dniu 14 kwietnia 2017 roku umowy o dofinansowanie pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, a Skarbem Państwa Zakładem Karnym w Potulicach. Podpisanie umowy zapewniło otrzymanie przez Zakład Karny w Potulicach dofinansowania w wysokości 39 944 734,36 PLN, w tym 15 % tytułem środków krajowych oraz 85 % tytułem płatności. Zakres rzeczowy Umowy obejmuje przede wszystkim modernizację instalacji c.o., wentylacji mechanicznej i chłodu, instalacji elektrycznej, docieplenie stropu, podłogi i ścian zewnętrznych, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, montaż hybrydowych paneli solarno – fotowoltanicznych.

tekst/zdjęcia: por. Agata Zmarlik-Kufel