Projekt „Akceptuję – formy aktywizacji osób niesamodzielnych” rozpoczęty!

Od stycznia 2020 r. Powiat Nakielski ruszył z projektem, pn. „Akceptuję – formy aktywizacji społecznej osób niesamodzielnych.”, którego celem jest aktywna integracja i aktywizacja społeczna osób niesamodzielnych, szczególnie osób niesamodzielnych ze względu na wiek (ukończone 65 lat) zamieszkujących obszar powiatu nakielskiego oraz doskonalenie umiejętności opiekuńczych u członków z otoczenia tych osób. Termin zgłaszania się uczestników zakończył się 20 grudnia 2019 r., natomiast czas realizacji projektu kończy się 30.06.2020 r.

W pierwszym kwartale br. rozpoczną się zajęcia animacyjne i zajęcia usprawniające ruchowo oraz poradnictwo indywidualne dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów. Natomiast w drugim kwartale, przy jednoczesnej kontynuacji wcześniejszych działań, przewidywany jest także otwarty i bezpłatny piknik integracyjny.

Poszczególne zadania merytoryczne obejmują: zajęcia animacyjne – spotkania i wyjazdy integracyjne (wyjazd do teatru, filharmonii, kina i na kabaret) oraz zajęcia psychospołeczne dotyczące, m.in. budowania pozytywnych relacji z zakresu komunikacji interpersonalnej; zajęcia usprawniające ruchowo – joga, aerobik, zajęcia z fizjoterapeutą; warsztaty doskonalące usługi opiekuńcze – spotkania z terapeutą podczas warsztatów. Te działania docelowo przyczynią się do zmniejszenia dysfunkcji wynikających z niesamodzielności wykonywania czynności dnia codziennego, jak i tych związanych z ograniczonym uczestnictwem w życiu społecznym. Wzrost aktywności społecznej podniesie jakość funkcjonowania w środowisku, które przyczyni się do wzrostu samooceny i poprawi samopoczucie uczestników projektu. Działania przewidziane dla osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mają zwiększyć świadomość otoczenia dotyczącą potrzeb osób niesamodzielnych oraz podnieść umiejętności opiekuńcze.

Działania będą prowadzone na terenie powiatu nakielskiego, głównie na terenie Przystani Powiat Nakielski oraz Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku. Ponadto niektóre zajęcia odbędą się poza obszarem powiatu nakielskiego, jednakże na terenie województwa kujawsko – pomorskiego ze względu na brak dostępności na terenie powiatu wszystkich zaplanowanych instytucji kultury, takich jak teatr czy filharmonia.

W realizację projektu są zaangażowani wykfalifikowani terapeuci, psycholog, prawnik, instruktor zajęć usprawniających (aerobiku/jogi), trener (zajęcia animacyjne) oraz fizjoterapeuta.

Projekt jest objęty grantem realizowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Biuro projektu:
Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 54
89-100 Nakło nad Notecią
nr tel.: 052 386 66 45/29

Biuro czynne jest codziennie od 7:00 do 15:00

Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią