Projekty realizowane w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku

 1. Czas zawodowców BIS-zawodowa Wielkopolska

Pozakonkursowy projekt „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” jest uruchomiony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ i będzie realizowany do końca 2022 roku przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego (Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego) oraz Politechnikę Poznańską we współpracy z zainteresowanymi samorządami, pracodawcami i szkołami kształcącymi zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego. W projekcie są rozwijane działania, które zostały zainicjowane w latach 2012-2015 w projekcie „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”. Przyczynkiem do kontynuacji tych działań jest sukces poprzedniej inicjatywy, wyróżnionej przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka” w ramach konkursu „Dobre praktyki EFS 2014”.

W związku z uruchomieniem projektu przewidziano następujące formy wsparcia w ramach prowadzonych działań:

 • płatne staże dla uczniów,
 • zajęcia specjalistyczne dla uczniów w innowacyjnych technologicznie laboratoriach,
 • dostęp do interaktywnych materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli przygotowanych w nowoczesnej technologii zamieszczonych na platformie e-learningowej,
 • doposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni informatycznej,

Jednostki samorządu terytorialnego, pracodawcy i poszczególne szkoły uczestniczące
w projekcie mają okazję współtworzyć rozwijaną w województwie Wielkopolską Sieć Edukacyjno-Gospodarczą. Celem tego regionalnego przedsięwzięcia jest trwała odbudowa systemu kształcenia zawodowego w Wielkopolsce oraz rozszerzanie i umacnianie relacji pomiędzy szkołami i pracodawcami poprzez mi.in. włączanie pracodawców w proces doradzania uczniom odnośnie kierunków rozwoju zawodowego, trafniejsze dopasowanie ofert staży do umiejętności i kompetencji uczniów przy wykorzystaniu Systemu Zawodowcy czy wsparcie szkół i pracodawców w procesie komunikacji z lokalnymi instytucjami rynku pracy.

Całkowita wartość projektu wynosi 63 500 000,00 zł, w tym kwota dofinansowania z UE (EFS-85%) – 53 975 000,00 zł, w tym środki budżetu państwa (5%). Pozostałą kwotę, stanowiącą 10% wartości projektu,  stanowią środki z budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

 1. Od stażysty do specjalistyProjekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 8 „Edukacja”. Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji/kompetencji 7 nauczycieli kształcenia zawodowego, doposażenie 2 pracowni kształcenia zawodowego, ukończenie przez 35 uczniów staży zawodowych oraz podniesienie kompetencji/ kwalifikacji przez 107 uczniów CKZiU w Wyrzysku. Projekt realizowany będzie od kwietnia 2019 do listopada 2020.

Projekt polega na:

 • zorganizowaniu staży/praktyk dla uczniów objętych wsparciem,
 • zorganizowaniu szkoleń/kursów specjalistycznych realizowanych we współpracy
  z otoczeniem społeczno –gospodarczym,
 • doposażeniu pracowni zawodowych w celu zapewnienia w szkołach warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy,
 • podnoszeniu kompetencji/kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego.

W ramach realizacji projektu:

 • doposażono pracownię gastronomiczną w meble ze stali nierdzewnej oraz w sprzęt kuchenny,
 • młodzież brała udział w kursach: Kurs spawalniczy metodą MIG/MAT, Kurs barman-blender I-go i II-go stopnia, Kurs sporządzania potraw z warzyw i owoców
  z elementami carvingu,
 • uczniowie brali udział w zajęciach dodatkowych m.in. Zarządzanie projektem informatycznym, Organizacja imprez okolicznościowych i Usługi cateringowe;

Wartość ogółem  427 682,28zł  w tym dofinansowanie 384 502,28zł.

Katarzyna Kosakowska