Renta rodzinna tylko za czas nauki

Dostajesz rentę rodzinną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? Skończyłeś szkołę albo skreślili Cię z listy uczniów lub studentów? Szybko poinformuj o tym ZUS. Jeśli tego nie zrobisz, ZUS nadal będzie wypłacał świadczenie, które trzeba będzie zwrócić wraz z odsetkami.

Uczeń, student, który pobiera rentę rodzinną z ZUS i przerwał naukę lub ją zakończył ma obowiązek zawiadomić o tym ZUS, który wstrzyma wypłatę świadczenia. Informacja o tym obowiązku i skutkach jego niedopełnienia znajduje się w decyzji o przyznaniu renty. Mimo to nie każdy o tym pamięta – informuje Krystyna Michałek, Rzecznik Regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego. Renta rodzinna pobrana za okres po przerwaniu lub zakończeniu nauki to świadczenie nienależne, które trzeba będzie zwrócić wraz z odsetkami.

Osoba, która pobiera rentę rodzinną ma również obowiązek zawiadomić ZUS o wszelkich zmianach mających wpływ na prawo do świadczenia i jego wysokości m.in. o:

  • zaprzestaniu uczęszczania do szkoły przez osobę, która skończyła już 16 lat,
  • osiąganiu przychodu z tytułu zatrudnienia,
  • o wysokości przychodu osiągniętego w minionym roku kalendarzowym – w terminie do końca lutego kolejnego roku,
  • zmianie miejsca zamieszkania, numeru rachunku bankowego,
  • pobieraniu renty z innego tytułu – przyznanej przez inny organ rentowy, bądź renty socjalnej.

Przypominamy

Rentę rodzinną mogą dostawać między innymi dzieci po zmarłych rodzicach ubezpieczonych w ZUS. Dziecko może pobierać świadczenie do 16 roku życia. Jeśli jest starsze, otrzymuje rentę rodzinną pod warunkiem kontynuowana nauki, maksymalnie do 25 roku życia. Chyba, że urodziny te przypadają w trakcie ostatniego roku studiów -wówczas świadczenie przysługuje do końca roku akademickiego. Bez ograniczeń wiekowych rentę rodzinną mogą pobierać dzieci, które jeszcze w trakcie nauki, a przed 25 rokiem życia, stały się całkowicie niezdolne do pracy. W ich przypadku nie ma znaczenia to, czy się uczą. Świadczenie przysługuje także wdowom i wdowcom po zmarłych małżonkach.

Więcej o rencie rodzinnej: www.zus.pl

Krystyna Michałek – Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego