Ruiny zamku w Szubinie przejdą metamorfozę? Będzie kolejny przetarg

Przetarg na „Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku – ruinach zamku rycerskiego w Szubinie” został unieważniony w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ściśle mówiąc zamawiający czyli Gmina Szubin podała kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj.: 1.480.000,00 zł.

W postępowaniu przetargowym do dnia 23.01.2020 roku złożono 3 oferty, każda z nich przekroczyła jednak wyznaczoną kwotę. Zamawiający na dzień dzisiejszy nie ma możliwości zwiększenia środków, a co za tym idzie jedynym wyście w tej sytuacji było unieważnienie postępowanie przetargowego.

 

Najwyższą kwotę zaproponowała firma Kontbud sp. z o.o. z Bydgoszczy – 2.241.000 zł, najniższą KATANGA z Suchedniówka i wyniosła 1.602.298,86 zł, była o 68.322,01 zł niższa od oferty firmy ALTA sp. z o.o. z Wrocławia.

Jak się dowiedzieliśmy w Urzędzie Miejskim w Szubinie, planuje się ogłoszenie kolejnego przetargu już w przeciągu kilku dni. Poprzedni termin realizacji zdania wyznaczono na 10 września 2020 roku. Czy zostanie utrzymany w nowym przetargu zobaczymy wkrótce.

Zamek zbudowany został w stylu gotyckim w 2. połowie XIV wieku, prawdopodobnie przez Sędziwoja Pałukę, początkowo duchownego, późniejszego starostę generalnego Wielkopolski. W źródłach pisanych pojawia się dopiero w 1435 r. Nazywany był Syberią. Rozbudowany został w XVI wieku. Po pożarze, na początku XVII wieku, wszedł w posiadanie Krzysztofa Opalińskiego, a w latach 1636-1641 przebudowany na nowożytną rezydencję. Na przełomie XVIII-XIX wieku w czasach Fryderyka Skórzewskiego straciła ona na znaczeniu.

Przez następne dziesięciolecia trwała postępująca rozbiórka. Zamek powstał na wzniesieniu wśród rozlewisk Gąsawki, na południe od miasta. Założony został na planie kwadratu o boku 42 m z cofniętym jednym narożnikiem, wjazd do niego prowadził przez most i groblę. Jego zabudowa nie jest dokładnie znana, prawdopodobnie oprócz domu mieszkalnego istniał też budynek bramny od strony północnej, który z czasem uzyskał formę wieży. Do dziś zachowały się fragmenty murów obwodowych, których wysokość obecnie sięga 7 m. Teraz ruiny zamku rycerskiego czeka rewitalizacja. – źródło pl.wikipedia.org

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w specyfikacji przetargu wykonawcę zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego w zakres takich robót jak:

  • konserwację ruin zamku; budowę kładek wewnątrz ruin zamku; budowę podestu do zabaw plenerowych; wytyczenie tematycznej ścieżki edukacyjnej; budowę placu zabaw; budowę instalacji oświetlenia terenu wraz z oświetleniem iluminacji murów ruin zamku;  budowę parkingu dla rowerów o nawierzchni trawiastej urządzonej w ekokracie;

  • budowę parkingu dla samochodów osobowych – 2 miejsca postojowe; wykonanie ciągów pieszych o nawierzchni szutrowej z obrzeżami z kamienia polnego; odtworzenie historycznej drogi dojazdowej do zamku o nawierzchni brukowanej z kamienia polnego; urządzenie zieleni izolacyjnej; urządzenie obszaru przedzamcza jako terenu zajęć plenerowych; budowę masztów oświetlenia ogólnego terenu wraz z systemem telewizji dozorowej; urządzenie miejsca na ognisko dla 10 osób;

  • wykonanie fundamentu betonowego pod makietę zamku wzorowaną na makiecie z zasobów Muzeum Ziemi Szubińskiej; skucie betonu w związku z badaniami wykopaliskowymi w jednym segmencie ruin; wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

Maciej Rejment