Sejmik udzielił wotum zaufania i absolutorium zarządowi województwa

Po debacie nad raportem o stanie województwa oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu za ubiegły rok sejmik udzielił wotum zaufania i absolutorium zarządowi województwa.

Raport o stanie województwa kujawsko-pomorskiego za ubiegły rok przedstawił marszałek Piotr Całbecki. W swoim wystąpieniu podkreślił, że rok 2019 był bardzo korzystny dla gospodarki i rozwoju społecznego naszego regionu. Odnotowaliśmy wysokie wpływy z podatków dochodowych, korzystne trendy rynkowe dla naszych przedsiębiorstw i wysoką dynamikę wzrostu liczby miejsc pracy. Chlubą województwa jest rozbudowana polityka społeczna, obejmująca praktycznie wszystkie obszary, w których niezbędna jest interwencja.  – Osiągnęliśmy cel, jakim jest zrównoważony rozwój regionu – stwierdził w konkluzji gospodarz województwa.

Po przerwie sejmik przyjął sprawozdanie finansowe województwa i sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok. Sejmikowa Komisja Rewizyjna, po uwzględnieniu opinii wszystkich komisji stałych sejmiku oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, zaopiniowała pozytywnie oba dokumenty. Po merytorycznej dyskusji sejmik udzielił absolutorium zarządowi województwa.

Radni zapoznali się także ze sprawozdaniem z realizacji rocznego i wieloletniego programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi za rok 2019.

Sejmik zatwierdził zmiany w podjętej w grudniu ubiegłego roku uchwalę w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku (druk nr 33/20 w załącznikach do porządku obrad). Pandemia Covid-19 i wprowadzone w związku z nią ograniczenia w zakresie organizowania spotkań spowodowały, że nie było możliwe dokończenie procesu współtworzenia strategii w porozumieniu z szerokim gronem partnerów społeczno-gospodarczych. W tej sytuacji konieczne jest przedłużenie prac i przesunięcie kolejnych zaplanowanych działań. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej i aktualnych uwarunkowań oraz zebranych już od partnerów propozycji programowych powstały przyjęte 13 maja przez zarząd województwa założenia do strategii. Do 2 czerwca można składać uwagi i wnioski do tego dokumentu.

Wśród przyjętych dziś uchwał jest m.in. nowy regulamin przyznawania stypendiów uczniowskich w programie „Prymus Pomorza i Kujaw”.

Kancelaria Sejmiku i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

zdjęcia: Mikołaj Kuras