Sejmik udzielił wotum zaufania zarządowi województwa

Trwa jedno z najważniejszych w tym roku posiedzeń sejmiku. Główne punkty porządku obrad dotyczą wotum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa. Przed sesją odbyła się uroczystość upamiętniająca 5. rocznicę śmierci gen. Zbigniewa Nowka, działacza opozycji demokratycznej w czasach PRL-u.

Głosowanie nad wotum zaufania dla zarządu województwa poprzedziło wystąpienie marszałka Piotra Całbeckiego, który zreferował wymagany ustawowo aktualny raport o stanie województwa. Gospodarz województwa wskazał w swoim wystąpieniu, że ubiegły rok był czasem uruchomienia unijnych środków nowej perspektywy i realizacji pierwszych projektów finansowanych w ramach naszego programu regionalnego 2021-2027, intensywnej debaty nad transformacją energetyczną (związaną m.in. z programem stopniowego ograniczania wykorzystywania paliw kopalnych), a także efektywnej realizacji wielu przedsięwzięć w dziedzinie polityki społecznej, kultury oraz wsparcia rozwoju gospodarczego. – Ten raport jest też formą dialogu, który nie zaczyna się dziś i nie kończy na tej sali. Jest efektem naszej wspólnej pracy – podkreślił zwracając się do radnych marszałek Piotr Całbecki.

Dyskusja po prezentacji dotyczyła m.in. planowanego terminalu w Emilianowie i gospodarczego wykorzystania śródlądowego transportu wodnego, linii kolejowych w zachodniej części województwa, perspektyw dla Portu Lotniczego Bydgoszcz, dostępności żłobków, toksycznych pozostałości po bydgoskim Zachemie i promu przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego. Odnosząc się do tej ostatniej kwestii i zarzutów stawianych przez Najwyższą Izbę Kontroli, marszałek Piotr Całbecki stwierdził: – Mówimy o bardzo  poważnych zarzutach, z którymi my się bardzo poważne nie zgadzamy. Te zarzuty są krzywdzące wobec Zarządu Dróg Wojewódzkich i nas tu wszystkich. Nie zawsze wiatr wieje w żagle, czasem trzeb iść pod wiatr.

W głosowaniu sejmik udzielił zarządowi wotum zaufania. Za głosowali radni Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi Polskiego Stronnictwa Ludowego Polska 2050, przeciw klub radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Rozpoczęła się procedura związana z głosowaniem nad absolutorium. Skarbnik województwa Paweł Adamczyk przedstawia sprawozdanie finansowe samorządu województwa i sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za ubiegły rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2023 rok (dokument)

Raport o stanie realizacji strategii rozwoju województwa do 2023 (wskaźnikowy), będący wstępem do bloku wystąpień i uchwał związanych z głosowaniem nad wotum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa, zaprezentował dyrektor Departamentu Planowania Rozwoju i Innowacji w Urzędzie Marszałkowskim Adam Stańczyk.

Kolejny ważny sektor, jakim zajmą się radni podczas poniedziałkowej sesji, to infrastruktura drogowa. Wysłuchają informacji na temat stanu realizacji inwestycji drogowych w naszym regionie i rozpatrzą dwa projekty uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej na inwestycje dotyczące dróg powiatowych – w powiatach wąbrzeskim (druk nr 6/24) i świeckim (druk nr 8/24).

W porządku obrad III sesji znalazł się też pakiet uchwał dotyczących obszaru kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Radni rozpatrzą projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia zasad dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego (druk nr 1/24) oraz w sprawie udzielenia tych dotacji dla tych podmiotów, które złożyły wnioski do 15 grudnia 2023 r. (druk nr 2/24). Rozpatrzą też dwa projekty uchwał w sprawie dofinansowania zadań o znaczeniu promocyjno-kulturalnym. Jest to dofinansowanie utrzymania Żnińskiej Kolejki Wąskotorowej, łączącej Żnin z Wenecją, Biskupinem i Gąsawą (projekt uchwały – druk nr 50/24) oraz dofinansowanie funkcjonowania Parku Kulturowego Wietrzychowice, organizację festynu archeologicznego w Wietrzychowicach, a także wydania publikacji popularyzującej dziedzictwo kulturowe, adresowanej do uczniów szkół podstawowych (projekt uchwały – druk nr 46/24). Dodatkowo sejmik rozpatrzy podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu (druk nr 10/24). Planowane zmiany są związane z zamiarem połączenia dwóch filii biblioteki – na Podgórzu i na Rudaku w jedną, która będzie zlokalizowana na ulicy Strzałowej i będzie nosiła nazwę Mediateka Strzałowa. Ponadto zamierza się przenieść filię Bydgoskie Przedmieście z ulicy Mickiewicza 61 na ulicę Bydgoską 50-52 w Toruniu.

W zakresie środowiska radni rozpatrzą podjęcie uchwały w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem (druk nr 1/24) oraz uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej (druk nr 56/24).

Na poniedziałkowej sesji sejmik rozpatrzy również przyjęcie projektu uchwały w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw II” (druk nr 7/24) oraz podjęcie uchwały w sprawie pozytywnie zaopiniowanego przez Młodzieżowy Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektu „Prymus Pomorza i Kujaw Plus” (druk nr 48/24). Projekt „Prymus Pomorza i Kujaw II” jest przeznaczony dla uzdolnionych uczniów z naszego regionu, którzy znajdują się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, natomiast będący jego uzupełnieniem projekt „Prymus Pomorza i Kujaw Plus” pozwoli ubiegać się o stypendium uczniom mającym wybitne osiągnięcia edukacyjne, bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków dotyczących ich sytuacji społecznej czy ekonomicznej.

Dodatkowo w porządku obrad poniedziałkowej sesji znalazły się projekty uchwał dotyczące zmian w radach społecznych w podmiotach leczniczych naszego województwa.

 

Kancelaria Sejmiku i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

zdjęcia: Sesja absolutoryjna sejmiku województwa, Szymon Zdziebło, tarantoga.pl dla UMWKP