Starosta zaprasza osoby bezrobotne do 30 roku życia do składania wniosków ……..

177

Starosta Nakielski

zaprasza

osoby bezrobotne do 30 roku życia

do składania wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

należących do tzw. młodzieży NEET w ramach projektu: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nakielskim (IV), Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Wsparcie przewidziano dla 6 osób bezrobotnych do 30 roku życia, w szczególności dla:

 • kobiet,
 • osób niepełnosprawnych,
 • osób długotrwale bezrobotnych,
 • osób o niskich kwalifikacjach.

O przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej może ubiegać się osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nakle nad Notecią, która:

 • w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku
 • nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy   lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
 • nie przerwała z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
 • po skierowaniu podjęła szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie
 • nie otrzymała dotychczas z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • nie prowadziła działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie dotacji,
 • nie była skazana, w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku, za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Wkład własny (finansowy) osoby bezrobotnej musi stanowić co najmniej 10% wnioskowanej kwoty dotacji, której jednostkowa, maksymalna wysokość wynosi 20 00,00 zł brutto.

Termin składania wniosków upływa 29 stycznia 2021 r. Wnioski złożone po terminie, niekompletnie wypełnione lub bez wymaganych załączników nie będą rozpatrywane.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE, ODBIÓR I SKŁADANIE WNIOSKÓW:

Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią,

ul. gen. H. Dąbrowskiego 46, p. 312, tel. 52 386 76 23, 52 386 76 10

Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią Filia w Szubinie

ul. Sportowa 7, tel. 52 391 13 10

Z up. Starosty

Przemysław Ulatowski – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią