Strategia przyspieszenia 2030+

Rozpoczynamy prace nad strategią rozwoju województwa do roku 2030 – ważnym dokumentem programowym, który będzie m.in. podstawą do opracowania regionalnego programu operacyjnego województwa w perspektywie 2021-2027. W dzisiejszej (14 stycznia) konferencji inaugurującej, na zaproszenie marszałka Piotra Całbeckiego, uczestniczą samorządowcy wszystkich szczebli z całego regionu, parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej oraz reprezentacji środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych i biznesu.

– Wierzę, że zarówno w tworzenie, jak i późniejszą realizację założeń włączy się bardzo szerokie grono partnerów społecznych, samorządowych i gospodarczych –  przedstawiciele wszystkich środowisk i wszystkich części naszego regionu – mówi marszałek Piotr Całbecki.

– Podstawową sprawą jest rozwój ekonomiczny. Województwo kujawsko-pomorskie skraca dystans rozwojowy w stosunku do bogatych krajów i regionów Unii Europejskiej – i ten proces musi być kontynuowany. PKB na mieszkańca powinien rosnąć i musimy mieć pewność, że ta strategia to zapewni – powiedział podczas briefingu prasowego prof. Jacek Szlachta, ekonomista z warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej, jeden z uczestniczących w konferencji ekspertów.

Hasło przewodnie przygotowywanego dokumentu to przyspieszenie rozwoju (oficjalny tytuł: Strategia przyspieszenia 2030+). Zawierał będzie diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej województwa ze wskazaniem aktualnych wyzwań i szans rozwojowych, wizję funkcjonowania województwa w trzeciej dekadzie XXI wieku, cele i kierunki rozwoju, wykaz projektów kluczowych, założenia polityk rozwojowych w poszczególnych dziedzinach oraz wskazanie źródeł finansowania. W budowaniu strategii wykorzystamy m.in. program rozwoju gospodarczego regionu 2021-2027, który przygotowuje dla nas renomowana globalna firma doradcza PwC.

Prace nad strategią można podzielić na etap diagnozy (czyli analizy sytuacji i aktualnych uwarunkowań), etap formułowania ustaleń (na tym etapie powstanie projekt dokumentu) i etap uzgodnień (ustawowe konsultacje, prognoza środowiskowa). Na koniec dokument musi przyjąć sejmik województwa.

Zakładamy szeroki udział społeczny na wszystkich tych etapach i partycypację w tym procesie  praktycznie wszystkich zainteresowanych środowisk. Służyć temu będą konferencje plenarne, spotkania środowiskowe i terytorialne (już w lutym kilkadziesiąt paneli branżowych dla poszczególnych dziedzin!), regularne informacje w mediach oraz instytucja bezpośredniego składania uwag przez obywateli.

Podczas dzisiejszej konferencji zostaną zaprezentowane m.in. podsumowanie realizacji poprzednich dokumentów programowych ze wskazaniem wyzwań na obecną dziesięciolatkę i informacja o wykorzystaniu środków unijnych perspektywy 2014-2020 z założeniami unijnej polityki spójności na lata 2021-2027. Zaplanowano dwa wystąpienia eksperckie: prof. Jacek Szlachta będzie mówił o aktualnych uwarunkowaniach rozwojowych, a dyrektor Dionizy Smoleń z PwC postara się udowodnić, że sama strategia może być ważnym instrumentem rozwoju gospodarczego.

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

zdjęcia: Mikołaj Kuras