VIII sesja Rady Powiatu Nakielskiego. Zarząd z absolutorium i wotum zaufania

Dzisiaj, 26 czerwca 2019 roku w sali konferencyjnej Przystani Powiat Nakielski odbyła się VIII sesja Rady Powiatu Nakielskiego, której przewodniczył Zbigniew Sabaciński. Po sprawozdaniu złożonym przez starostę nakielskiego Tadeusza Sobola z działalności Zarządu Powiatu Nakielskiego z działalności międzysesyjnej i realizacji uchwał rozpatrzono raport o stanie powiatu nakielskiego za 2018 rok. Po dyskusji radni w głosowaniu przy pięciu głosach wstrzymujących udzielili Zarządowi wotum zaufania. Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018 i opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawiła skarbnik Irena Pilarska.  Opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2018 roku przedstawił jej przewodniczący Jacek Książek. Komisja Rewizyjna zawnioskowała z udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu Nakielskiego za 2018 rok. Za udzieleniem absolutorium zagłosowało 15 radnych, a 5 się wstrzymało. Podjęto również kilka uchwał m.in. ws.: przyznania dotacji na prace konserwatorskie. restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Nakielskiego; ws. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata; ws. uchwały zmieniającej uchwałę ws. regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród, a także wysokość, warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. Podjęto także uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2019. Starosta nakielski złożył informację o skierowanych do niego w okresie międzysesyjnym interpelacjach i zapytaniach radnych.

tekst i zdjęcia: Zbigniew Kubisz