Wojewoda podpisał umowy w ramach programów senioralnych Senior+ oraz Korpus Wsparcia Seniorów

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Michał Sztybel podpisał kolejne umowy w ramach programów senioralnych Senior+ oraz Korpus Wsparcia Seniorów.

W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy łącznie przygotowano 85 umów na dotację z gminami w ramach ww. programów wsparcia. Województwo Kujawsko-Pomorskie otrzymało dofinansowanie w ramach Programu „Senior+ EDYCJA 2024” na łączną kwotę 3 922 594,00 zł(w sumie 44 umowy). W ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów w 2024 r.” wsparcie otrzyma 41 gmin na kwotę 1 226 448,00 zł(41 umów).

Celem strategicznym Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 realizowanego w ciągłości od 2015 r. do 2025 r. jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejscw placówkach „Senior+” przy dofinansowaniu działań jednostek samorządu  w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”.

Utworzone i nadal funkcjonujące w województwie kujawsko–pomorskim Kluby i  dzienne  Domy „Senior +” w ramach Wieloletniego Programu „Senior +” zajmują się rozwojem życia kulturalnego, oświatowego, towarzyskiego i rekreacyjnego osób starszych. Uczestnictwo w takim klubie to doskonała okazja do aktywnego spędzania czasu, rozwoju pasji i otwierania się na nowe doznania i doświadczenia.

Każdy z Dziennych Domów „Senior+” zapewniaj  m.in. 8 godz. usług dziennie, czyli 40 godz. tygodniowo (od poniedziałku do piątku), zaś Kluby „Senior+” zapewniają przynajmniej 20 godz. tygodniowo. Nie bez znaczenia jest wsparcie dotacją udzieloną przez ministerstwo, które otrzymują  jednostki samorządu terytorialnego na tworzenie nowych placówek wsparcia „Dziennych Domów Senior+” oraz „Klubów Senior+”, a także dofinansowanie do działających już ośrodków.

W roku 2023 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 funkcjonowały 43 Kluby „Senior+” oraz 29 Dziennych  Domów „Senior+”  

W ramach Edycji 2024 r.  planuje się utworzyć85 miejsc dla seniorów i powstaną3 nowe placówki w ramach modułu I Programu „Senior oraz zostanie dofinansowanych 40 funkcjonujących już placówek „Senior+” w ramach Modułu II.

Program senioralny „Korpus Wsparcia Seniorów” dotyczy usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w formie usług sąsiedzkich, świadczone w ramach programu, powinny obejmować swoim zakresem wsparcie społeczne oraz wsparcie w czynnościach dnia codziennego. Wsparcie świadczone w formie usług sąsiedzkich powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb osób wspieranych. Świadczenie tego typu usług może być realizowane m.in. w godzinach porannych, popołudniowych, wieczornych, nocnych, w dniach ustawowo wolnych od pracy oraz w święta, jak również poza godzinami pracy opiekunek ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych, jeśli osoba korzysta z tego rodzaju usług.

Liczba planowanych do uruchomienia środowisk pomocy sąsiedzkiej w ramach MODUŁU I programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 w województwie kujawsko-pomorskim to 298. Przewidywana liczba osób objętych wsparciem w roku 2024 w ramach MODUŁU I  programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – 308

Przewidywana liczba osób objętych wsparciem w ramach MODUŁU II w roku 2024 w województwie kujawsko-pomorskim  to 511, a w tym 29 nowych osób dla których zostaną zakupione opaski i system obsługi oraz 482 osoby kontynuujące program, dla których zostanie opłacony system obsługi opasek bezpieczeństwa zakupionych w poprzednich latach.

Jedno z finansowanych działań:

Gmina Miasto Toruń otrzymało dofinansowanie w wysokości  400 000, 00 zł na utworzenie lub wyposażenie placówki „Senior+” czyli na utworzenie Dziennego Domu „Senior+”. Placówka powstać ma przy ul. Poznańskiej 296 C w Toruniu.

Zapewni ona usługi opiekuńcze 30 seniorom z obszaru Gminy Miasta Toruń.
Ośrodek wsparcia usytuowany będzie w miejscu dostępnym dla seniorów oraz przystosowanym do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami. Działalność bieżąca Dziennego Domu „Senior+” polegać będzie na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego. W placówce zapewniony zostanie transport podopiecznych z miejsca ich zamieszkania do Dziennego Domu i odwrotnie, a także całodzienne wyżywienie, na co składać się będą minimum dwa posiłki, z czego jeden gorący, Dzienny Dom „Senior+” w Toruniu zapewniać będzie seniorom co najmniej 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku (40 godzin tygodniowo).

 

 

Karol Kantorski – Oddział Prasowy Biuro Wojewody Kujawsko-Pomorskiego